โครงการ / กิจกรรม วิทยาลัยศาสนศึกษา ปี ๒๕๖๒

ธันวาคม

Mouโครงการส่งพระมาสอน
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

สร้างสุขวิถี๕ส
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ครูดีผู้อุทิศตน
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ธรรมะนันทนาการ
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

บรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพ
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ค่ายเยาวชนคนดี ศรีรัชมังคลาภิเษก
วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วันที่ ๑๘-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ต้อนรับคณะผู้แทนจากEstonian
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

ทำบุญเดือนเกิด:ธันวาคม
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายกสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชม
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ค่ายอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่๑๑
วันที่ ๒๐-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

พิธีทำบุญตักบาตร
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

พฤศจิกายน

Open House ประจำปี ๒๕๖๒
๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อบรมธรรมะกับการทำงาน
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อบรมธรรมะสำหรับเด็กเล็ก
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จัดสอบนักธรรมศึกษา
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ทำบุญเดือนเกิดพฤศจิกายน
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตุลาคม

พิธีทำบุญตักบาตร
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ศาสนน้อมวันทาบูชาครู
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

สยามมาลานำไทย
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

กันยายน

เยาวชนวัยใส (รุ่นที่ ๒)
๑-๒ กันยายน ๒๕๖๒

Happy Money
๕ กันยายน ๒๕๖๒

พิธีไว้ครู62
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ธรรมะเยียวยาผู้ป่วย
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

วางพวงมาลาวันมหิดล๖๒
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

สิงหาคม

วันกตัญญู ปีที่ ๒๒
๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

“มหิดล - วันแม่” ๒๕๖๒
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ค่ายส่งเสริมคุณธรรม
๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาคุณธรรม
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการเยาวชนวัยใส
๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

โครงการสอนภาษาล้านนา
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

กรกฎาคม

ตรวจประเมิน EdPex 62
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

มิถุนายน

ธรรมะทูเดย์
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

กิจกรรมเดินพาเหรด
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ค่ายพุทธบุตร
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

MU BACKPACK
๖-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

พฤษภาคม

ปัจฉิมนิเทศ๒๕๖๑
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤษภาคม
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เมษายน

อบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

รดน้ำขอพรคณาจารย์
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

"ค่ายปิดเทอม เปิดธรรม ปี 2"
วันที่ 22-26 เมษายน 2562

Safety Day
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

มีนาคม

วันพระราชทานนาม ๑๓๑ ปี
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

Hello myself
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

แม่ดี-บุคลากรเด่น ๖๑
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

พิธีทำบุญหอพักนักศึกษา
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒

รักษาการคณบดีพบนักศึกษา
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ทำบุญเดือนเกิด: มีนาคม
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

“ตู้ส่งบุญ” จากผู้มีจิตศรัทธา
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

กุมภาพันธ์

พิธีรับมอบอุปกรณ์ศาสนพิธีสงฆ์
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ทำบุญเดือนเกิด : กุมภาพันธ์
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

มกราคม

Roadshow เปิดบ้านนวมินทร์ ๖๒
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

ทำบุญเดือนเกิด : มกราคม๖๒
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒


ดูกิจกรรมย้อนหลัง ปี ๒๕๖๑