รดน้ำขอพรคณาจารย์เนื่องในวันสงกรานต์           วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ทำบุญบังสุกุลแด่ผู้มีอุปการะคุณ และพิธีรดน้ำขอพรจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล และคณาจารย์วิทยาลัยศาสนศึกษา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณชั้น ๑ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------