งานทำบุญเดือนเกิดในเดือนเมษายน           วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนเมษายน ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชนิดา หันสวาสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ เป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ และอาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับ ในเดือนนี้มีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๗๐ คน โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ ได้ร่วมถวายปัจจัยร่วมทำบุญเดือนเกิด จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
            ในโอกาสนี้วิทยาลัยฯ จึงขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้กุศลผลบุญนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป และสำหรับครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนเป็นเจ้าภาพ.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------