รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

           ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เนื่องในฐานะเป็นผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโรงพยาบาลฯด้วยดีตลอดมา.
           
               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------