"ค่ายปิดเทอม เปิดธรรม ปี 2"           พระอาจารย์สุมินทร์ คัมภรีปัญโญ(อินตะจักร) หัวหน้าพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ โครงการพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา ร่วมกับบ้านพี่สอนน้อง ได้จัดโครงการ "ปิดเทอมเปิดธรรมปี 2" ณ บ้านพี่สอนน้อง ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2562 โดยค่ายนี้เป็นค่ายที่เปิดรับเด็กๆ ในช่วงอายุ 8-15 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้าร่วมการเรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นสอดแทรกข้อคิดและธรรมะที่จะนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง ทั้งจะเป็นผู้ช่วยนำพาเด็กๆ มาสัมผัสวิถีชีวิต และเปิดประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยปลูกฝังให้เด็กๆ เติบโต เป็นคนรุ่นใหม่ที่แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจต่อไป
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------