พิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต          วันที่ 11 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยศาสนศึกษา และคณาจารย์ บุคลากรจากคณะ/สถาบันต่างๆ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป จากวัดหทัยนเรศวร์ และวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา..

               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------