โครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน           ทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดอบรมให้คณะเทศบาลตำบลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาจิตใจให้เด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตภายหน้า ณ บ้านพี่สอนน้อง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------