“Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3           วันที่ 26 เมษายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “โครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3 และเฉลิมฉลอง 465 วันที่อุบัติเหตุเป็นศูนย์” ภายในงานมีการมอบโล่รางวัล “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPReL” โดยมีอาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นตัวแทนของวิทยาลัยศาสนศึกษา เข้ารับมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
           
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------