พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563          วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกส่วนงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 ทั้งนี้อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยศาสนศึกษา ได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 63 รูป จากวัดมหาสวัสดิ์ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา..             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------