ค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม           วันที่ 13-15 กรกฏาคม 2562 ทีมวิทยากรธรรมะทูเดย์ประกอบด้วยพระบัณฑิตอาสา  นักศึกษา และศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม แก่นักเรียนโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครฯ  เพื่อร่วมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่ดี  ให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้จะมาทำหน้าที่เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต.

                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------