วันกตัญญูและวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ ๒๒


วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

            วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานวันกตัญญูและวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ ๒๒ ณ ห้องประชุมน้ำทองคุณวิศาล เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ คุณย่าน้ำทอง คุณวิศาล, แพทย์หญิงคุณอรวรรณ คุณวิศาล และศาสตราจารย์ นายแพทย์ลิ้ม คุณวิศาล ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนวิทยาลัยฯ ทั้งนี้มีตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้วางพานดอกไม้ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและความระลึกถึงคุณูปการที่มีต่อวิทยาศาสนศึกษา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษ การจัดประกวดเรียงความ /พูดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ "ณ ที่นี่ศาสนศึกษา" และการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ศาสนศึกษาในความทรงจำ" โดยทางมูลนิธิน้ำทองได้ให้การสนับสนุนเงินรางวัล
           ในการนี้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นประธานในงาน โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิน้ำทอง คณบดีและผู้แทนจากจากคณะต่างๆ อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ และบุคลากรในมหิดล พร้อมด้วยนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา และพระบัณฑิตอาสาต่างมาร่วมงาน รวมทั้งสิ้น ๒๒๐ รูป/คน.             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------