ร่วมคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล(MUCHOIR)ในงาน“ThailandChoralFestival2019”

วันที่ 23 มีนาคม 2562

           นางสาวศศิศมล ดีระพันธ์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยศาสนศึกษาได้เข้าร่วมขับร้องประสานเสียง กับ คณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยมหิดล (MU CHOIR) ในงาน “Thailand Choral Festival 2019” หรือ “มหกรรมการขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
           วิทยาลัยศาสนศึกษาขอร่วมแสดงความชื่นชมในความสามารถของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา และจะร่วมส่งเสริมในการทำกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป            
           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------