ทำบุญเดือนเกิด: มีนาคม

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

           วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนมีนาคม ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิงวลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มาเป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายน้ำทองสิกขาลัย เป็นตัวแทนของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับ ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๙๗ คน โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมถวายปัจจัยร่วมทำบุญเดือนเกิด จำนวน ๑,๐๕๐ บาท
           ในโอกาสนี้วิทยาลัยฯ จึงขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้กุศลผลบุญนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป และสำหรับครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีวิทยาลัยนานาชาติเป็นเจ้าภาพ.             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------