บรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม รุ่นที่4          วันที่ 23 ธันวาคม 2562 อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม รุ่นที่ 4 ในหัวข้อ การศึกษาศาสนาและการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิตอล ณ สถาบันพัฒนาการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยเป็นความร่วมมือของห้าสถาบัน ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 105 รูป/คน..             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------