โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม           พระมหาไพฑูรย์ กลฺยาณธโร หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นประธานสงฆ์จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายนครไทย 6 ณ วัดน้ำพริก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 6 ทั้งนี้มีโรงเรียนในเครืออำเภอนครไทยเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------