ตรวจประเมิน EdPex 62            วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยศาสนศึกษา ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีศาสตราจารย์ ร.ท.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจประเมิน ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการศึกษาของวิทยาลัยฯ พร้อมสัมภาษณ์และซักถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเกณฑ์ EdPex ของมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๖ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------