โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒            วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาจัดกิจกรรม Transformative Learning (TL) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพิ่มเติมอีกด้วย 
            โดยในปีนี้จะจัดโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้นักศึกษาใหม่เตรียมความพร้อมด้านศาสนศึกษา ภาษาอังกฤษ และการปรับตัวใช้ชีวิตที่หอพักน้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษาก่อนจะเริ่มศึกษาจริงที่วิทยาลัยศาสนศึกษา ช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในศาสตร์ที่ต้องจำเป็นศึกษาเรียนรู้ ทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตตลอด 4ปี ในรั้วของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป ทั้งนี้มีนักศึกษาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น ๑๓๒ รูป/คน. .             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------