รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2562           วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2562 ดังนี้
1) นางสาวธนภรณ์ มลิทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3
2) นางสาวอนงค์ไพสิฏฐ์ รัชตวงศ์สกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 1
โดยเข้ารับทุนการศึกษา จากมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2562 โดยมีพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธาน ทั้งนี้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนถาวร ระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 6,500 บาท ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม.             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------