พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561           วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 19) ขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยโอกาสนี้ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยศาสนศึกษาได้มอบโอวาท และให้ข้อคิดแก่ว่าที่บัณฑิตในการดำเนินชีวิต ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 70 รูป/คน
            ในช่วงท้ายมีจัดบรรยายพร้อม Workshop ในหัวข้อเรื่อง "เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน" และมีการแนะนำเทคนิคพิเศษต่างๆ ในการสมัครงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤตภาส ณ พัทลุง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมน้ำทองคุณวิศาล วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------