"วิทยาลัยศาสนศึกษาร่วมลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปี 2563 "          วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฎิบัติงานของส่วนงานประจำปี งบประมาณ 2563 โดยอาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร วิทยาลัยศาสนศึกษา ในการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------