งานทำบุญเดือนเกิดในเดือนมิถุนายน           วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00–08.45 น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนเมษายน ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา พงษ์สุภาพ รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์และประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับ ในเดือนนี้มีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ 55 คน ซึ่งทางคณะเจ้าภาพได้ทำบุญถวายปัจจัย จำนวน 3,000 บาท และบุคลากรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมสมทบอีก 1,000 บาท 
            ในโอกาสนี้วิทยาลัยฯ จึงขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้กุศลผลบุญนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป และสำหรับครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นเจ้าภาพ.             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------