พิธีรับมอบอุปกรณ์ศาสนพิธีสงฆ์

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

           ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เปิดงานและขอบพระคุณเจ้าภาพในพิธีรับมอบอุปกรณ์ศาสนพิธีสงฆ์ ณ บริเวณชั้นล่าง วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดังมีรายนามต่อไปนี้
           
เจ้าภาพตาลปัตรและขาตั้ง จำนวน ๒๑ ชุด
๑) คุณปาจรีย์ วีระสัยและน้องมังคุด
๒) ครอบครัวหิรัญสิริไชย
๓) พล.อ.ท.สุรเชษฐ-น.อ.หญิง นวรัตน์-เพียงออ-พระขวัญ ทองสลวย
๔) คุณพรพงศ์-คุณพัทธ์หทัย จงประสิทธิผล
๕) คุณฐิติรัตน์ เดชพรหม
๖) ผศ.วชิราภรณ์ วรรณดี อุทิศให้ “พ่อเกียรติ วรรณดี"
๗) คุณชัยยศ-คุณจันทรา จงประสิทธิผล
๘) คุณอรรธพล ธนะประกอบกรณ์ และครอบครัว
๙) คุณธรรมรัตน์ ถนอมในเมือง และครอบครัวเกิดศุข
๑๐) ครอบครัวภูวัชร์อดิสิฐ
๑๑) ครอบครัวมงคลเกต
๑๒) ครอบครัวพิลาสันต์
๑๓) รศ.ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง อุทิศให้ ผศ.ดร.อรรถจินดา ดีผดุง
๑๔) ชมรมพีลาทิส อุทิศให้ เจ้ากรรมนายเวร ณ เรือนไทย ม.มหิดล
๑๕) คุณสุวรรณี ภู่พัฒน์วิบูลย์ อุทิศให้ บิดา-มารดาและเจ้ากรรมนายเวร
๑๖) คุณชินกฤต บุราณเศรษฐ และ คุณมินะ มัสสึบาระ
๑๗) ครอบครัวเครือพันธุ์ทอง อุทิศให้นายกมล เครือพันธุ์ทอง
๑๘) ครอบครัวสอนมั่น อุทิศให้ คุณพ่อไสย-คุณแม่ทองมา สอนมั่น
๑๙) ครอบครัวเมฆาวิบูลย์ อุทิศให้ คุณพ่อเชาวน์ เมฆาวิบูลย์
๒๐) ครอบครัวพงษ์ศรีทัศน์ อุทิศให้คุณพ่อนิวัธน์-คุณแม่อรอุไร พงษ์ศรีทัศน์
๒๑) ครอบครัวสอนมั่น อุทิศให้ รอ.วิวัฒน์-นายจำรัส สอนมั่น                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อาสนะพิงจำนวน ๑๑ ตัว
๑) ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน และครอบครัว
๒) คุณธิติมา จำปีรัตน์ อุทิศให้นางเส็ง แซ่ลี้ นางสุนี-น.ส.จัทร์จิรา พงษ์เสฐียร
๓) นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
๔) รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย และครอบครัว
๕) ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ อุทิศให้ นายสกล กฤษณะเศรณี
๖) พ่อประสิทธิ์-ย่ามุ้ย-ย่าส้ม ตั้งแก้ว
๗) สันธนิศ-วนิษฐา-สัณฐิติ-เพชรคณิต อรุณสิทธิ์
๘) ครอบครัววุฒิสันติ
๙) ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ อุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับ
๑๐) ศ.วรานันท์ บัวจีบ อุทิศแด่ญาติผู้ล่วงลับ
๑๑) ครอบครัวชัยมงคลานนท์
               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ที่รองกราบพระ ๑ ชุด
๑) คุณจักรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
๒) คุณพ่อประสานศักดิ์ - คุณแม่อารีย์ วีระสัย                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------