ค่ายส่งเสริมคุณธรรม           พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนยางโกลนวิทยา ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ณ วัดน้ำพริก จ.พิษณุโลก ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 201 คน.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------