"โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย"           วันนี้ ( 6 กันยายน 2562 ) ทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็กเล็ก "โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสำรอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แม่ลูก กิจกรรมเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีธรรมะ และกิจกรรมหนูจะเป็นเด็กดี เพื่อปลูกฝังธรรมะให้ทั้งผู้ปกครองได้เรียนรู้ และพัฒนาจิตใจให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เพื่อเด็กจะสามารถเรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ต่อไป ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 50 คน
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------