ทำบุญเดือนเกิด : กุมภาพันธ์

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

            วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาจัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณขวัญฤทัย ราชสีห์ หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานและกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ทั้งนี้อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับ ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้สนใจมาร่วมทำบุญประมาณ ๘๐ คน โดยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ได้สั่งชุดสังฆทาน “ถุงทองบุญบริขาร” พร้อมถวายปัจจัยร่วมทำบุญเดือนเกิด จำนวน ๕,๖๒๑ บาท
           ในโอกาสนี้วิทยาลัยฯ จึงขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอำนวยอวยพรให้กุศลผลบุญนี้ ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป และสำหรับครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นเจ้าภาพ.             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------