โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตำบลศีรษะทอง           วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ทีมพระวิทยากรธรรมะทูเดย์ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ศีรษะทอง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------