MU BACKPACK SCHOLARSHIP 2019           เมื่อวันที่ 6-12 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (กลุ่ม New World New View) ได้แก่
           1. นางสาวมนัสธิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ชั้นปีที่ 3
           2. นายระวี ปกีรณัมกิจ ชั้นปีที่ 3
           3. นางสาวพรจิรา มีขำ ชั้นปีที่ 3
           4. นายภูวดิท สื่อสกุล ชั้นปีที่ 2
           ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เข้ารับทุน MU BACKPACK SCHOLARSHIP 2019 เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในหัวข้อ ศาสนา Cao Dai ซึ่งเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นการผสมผสานหลักของศาสนาสากลทั่วโลกเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ศริสต์ อิสลาม ฮินดู เต๋า และขงจื๊อ ณ วัด điện thờ phật mẫu đa phước ที่เมืองด่าหลัต และวัด thánh thất sàigòn ที่เมืองโฮจิมินห์ ณ ประเทศเวียดนาม นอกจากนั้นยังได้ฝึกทักษะในการเป็น Global Citizenship โดยกลุ่มนักศึกษาได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิต ภาษา และวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม ในอีกหลากหลายสถานที่ อาทิ ด่าหลัต หมูยแน้ และโฮจิมินห์ นับว่าประสบการณ์ในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------