การเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit)

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

           วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปี ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยศาสนศึกษา ณ ห้องประชุม ๒๐๖ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรให้การต้อนรับ ในการนี้อธิการบดีได้มอบหมายทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและส่วนงานเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
           
           
                        

crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th