คณาจารย์


คณาจารย์ (ไทย)                                                                          คณาจารย์ (ต่างประเทศ)

ศ. กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 309
อีเมล์ : -


รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี
<Profile>


โทร : 0-2800-2630-9
อีเมล์ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ
<Profile>


โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 304
อีเมล์ : somboon.wat@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย์โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 206
อีเมล์ :kornkanok.sar@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุลโทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 301
อีเมล์ : ajarn_sr_eng_1_2@yahoo.com

อาจารย์ บุญมี พวงเพชรโทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 307
อีเมล์ : boonmee.pou@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ


โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ -
อีเมล์ : -

อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซโทร : 0-2800-2630-9 ต่อ -
อีเมล์ : klairung.iso@mahidol.ac.th

Dr.Matthew Kosuta
อาจารย์

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ 306
อีเมล์ : matthew.kos@mahidol.ac.th
Dr.Imtiyaz Yusuf
Asst.Prof.Dr.Imtiyaz Yusuf <Profile>
อาจารย์

โทร : -
อีเมล์ : imtiyaz.yus@mahidol.ac.th


Dr.Milos Hubina
อาจารย์

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ -
อีเมล์ : miloshubina@yahoo.com

Dr.Julia Fanny Eva Esteve <Profile>
อาจารย์

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ -
อีเมล์ : esteve.julia@yahoo.fr

Dr.Rufin Jamey Saul
อาจารย์

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ -
อีเมล์ : rjsaul@gmail.com

Dr. Tenzan Eaghll
อาจารย์

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ -
อีเมล์ : Tenzan.eag@mahidol.ac.th

Dr. Dion Peoples
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ระดับ 2

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ -
อีเมล์ : Dion.peo@mahidol.ac.th

Dr.Matthew Bryan Orsborn
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ระดับ 3

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ -
อีเมล์ : Matthew.ors@mahidol.ac.th


นางสาวภัทรธรณ์ แสนพินิจ ต่อ 214
ผู้ช่วยอาจารย์


โทร : 0-2800-2630-9
อีเมล์ : pattaratorn191@gmail.comm

นายดนุสรณ์ โพธารินทร์
ผู้ช่วยอาจารย์

โทร : 0-2800-2630-9 -
อีเมล์ : danusorn.pot@mahidol.ac.th

นางสาวนภาพร ทรัพย์โสภา
ผู้ช่วยอาจารย์

โทร : 0-2800-2630-9 ต่อ -
อีเมล์ : naphaporn.sap@mahidol.ac.thcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th