คณาจารย์


คณาจารย์ (ไทย)                                                                          คณาจารย์ (ต่างประเทศ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ
<Profile>


โทร : 02-800-2639
อีเมล์ : somboon.wat@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.กรกนก สารภิรมย์โทร : 02-800-2635
อีเมล์ :kornkanok.sar@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธพร รัตนกุลโทร : -
อีเมล์ : ajarn_sr_eng_1_2@yahoo.com

อาจารย์ บุญมี พวงเพชร
(ลาศึกษาต่อ)


โทร : -
อีเมล์ : boonmee.pou@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ


โทร : 02-800-2639
อีเมล์ : pairor.mak@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล


โทร : 02-800-2657
อีเมล์ : phibul.cho@mahidol.ac.th

Dr.Matthew Kosuta
Assistant Professor

โทร : 02-800-2636
อีเมล์ : matthew.kos@mahidol.ac.th

Dr.Milos Hubina
อาจารย์

โทร : -
อีเมล์ : miloshubina@yahoo.com

Dr.Julia Fanny Eva Esteve <Profile>
อาจารย์

โทร : -
อีเมล์ : esteve.julia@yahoo.fr

Dr.Rufin Jamey Saul
อาจารย์

โทร : -
อีเมล์ : rjsaul@gmail.com

Dr. Tenzan Eaghll
อาจารย์

โทร : -
อีเมล์ : Tenzan.eag@mahidol.ac.th

Dr. Dion Peoples
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ระดับ 2

โทร :-
อีเมล์ : Dion.peo@mahidol.ac.th


นางสาวภัทรธรณ์ แสนพินิจ
ผู้ช่วยอาจารย์


โทร : 0-2800-2630-9
อีเมล์ : pattaratorn191@gmail.commcrsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th