ชื่อหลักสูตร:
        ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

  ชื่อปริญญา:
        ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) หรือ ศศ.บ. (ศาสนศึกษา) Bachelor of Arts (Religious Studies) หรือ B.A. (Religious Studies)

  วัตถุประสงค์:
        เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ สามารถรับผิดชอบตนเองและสังคม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสาขาวิชาศาสนศึกษา และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถคิดวิเคราะห์ และบูรณาการความรู้ด้านศาสนศึกษากับวิทยาการต่างๆ ร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความเชื่อและความคิดที่แตกต่างกันได้ มีความสามารถในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ ตลอดจนสามารถพัฒนาความรู้และการทำงาน โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจ
        คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข

  ระยะเวลาเรียน:
        ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร อย่างต่ำ ๔ ปีการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา

  จำนวนหน่วยกิจ:
        รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต

  การรับสมัครนักศึกษาและการสอบคัดเลือก:
        วิทยาลัยศาสนศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปลาย หรือได้รับประกาศนัยบัตรการสอบเปรียญธรรมประโยค ๕ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือมหาวิทยาลัยมหิดล หรือกระบวนการสอบตรงของวิทยาลัยฯ

  การลงทะเบียนเรียน:
        นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และต้องเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอคือ ไม่ต่ำกว่า ๘๐% ของเวลาเรียนทั้งหมดเพื่อจะได้มีสิทธิ์สอบปลายภาคในวิชานั้นๆตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล

  การวัดและประเมินผลการเรียน:
         การวัดและประเมินผลการเรียนเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดล

  อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา:
        -ครูสอนศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
        -เจ้าหน้าที่วิชาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
        -รับราชการในกระทรวงวัฒนธรรม
        -รับราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
        -รับราชการในกรมการศาสนา
        -รับราชการในกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
        -พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
        -พนักงานของบริษัทเอกชนต่างๆ
        -ประกอบอาชีพอิสระต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการนำความรู้ และคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ ฯลฯ

  รอบที่ ๑ สามารถสมัครได้ตั้งแต่

  วันที่ (ปิดรับสมัคร)

  รอบที่ ๒ สามารถสมัครได้ตั้งแต่

  วันที่ ๒๕ มกราคม - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙

  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ:
         กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญห้าประโยค

  หลักฐานประกอบการสมัครสอบ:
         ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศ รวมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครสอบครบถ้วน ดังต่อไปนี้
        ๑.กรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครสอบให้ครบถ้วน [สมัครสอบ]
      ๒.หลักฐานของผู้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ) ส่งมาที่ งานการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
              -สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ
              -สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ไม่ต่ำกว่า ๔ ภาคการศึกษา (กรณีกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)
              -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
              -สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับพระภิกษุ - สามเณร)

  <<<รายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม>>>


  รายละเอียดหลักสูตรและอาจารย์สอน


crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th