คณะผู้บริหาร

รักษาการแทนคณบดี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
รักษาการแทนรองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Dr.Matthew Kosuta
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา

อาจารย์
ดร.ไพเราะ มากเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อาจารย์
ดร.กรกนก สารภิรมย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

Dr.Milos Hubina


crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th