คณะผู้บริหาร

รักษาการแทนคณบดี

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา


รองคณบดี

อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ


ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร กิจการนักศึกษา
บริการวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายน้ำทองสิกขาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล


crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th