โครงการประชุมเรื่อง “องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก”

วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

             เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะอนุกรรมาธิการด้านศาสนาในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับ วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการประชุมเรื่อง “องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก” เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ เพื่อแสดงความอาลัยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็น องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกหมู่เหล่าตลอดหลายทศวรรษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรวมพลังศาสนิกชนทุกศาสนาให้น้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาลและ น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ที่ทรงพระราชทานไว้มาปรับใช้ให้ประเทศไทยมีความเจริญอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
             สำหรับการอภิปรายเรื่อง “องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก” มีวิทยากรผู้อภิปราย ประกอบไปด้วย นายสมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล เลขาธิการสภาศาสนสัมพันธ์ในประเทศไทยและที่ปรึกษาอาวุโส วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และนายภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๑๕๐ คนซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละองค์กรสำคัญ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งนี้ ตัวแทนของวิทยาลัย ศาสนศึกษา นำโดย รศ.ดร. วาทินี บุญชะลักษี และทีมงาน พร้อมด้วยพระและนักศึกษาจำนวน ๑๑ รูป/คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย
            <<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th