เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

             วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ (พระเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์) ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา เป็นประธานในพิธีปิด ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากทั้งหน่วยงาน/สถาบัน บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งจากภายในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้วิทยาลัยศาสนศึกษาขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกุศลไปถึงคณะเจ้าภาพและทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย.
             รายนามคณะเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. มีดังนี้......
กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร คณะเจ้าภาพ : คุณกาญจนา เรืองจินดา และครอบครัว
กัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์หิมพานต์ คณะเจ้าภาพ : คุณกาญจนา เรืองจินดา และครอบครัว
กัณฑ์ที่ ๓ กัณฑ์ทานกัณฑ์ คณะเจ้าภาพ : คุณกาญจนา เรืองจินดา และครอบครัว
กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนปเวศน์ คณะเจ้าภาพ : คุณกาญจนา เรืองจินดา และครอบครัว
กัณฑ์ที่ ๕ กัณฑ์ชูชก คณะเจ้าภาพ : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
กัณฑ์ที่ ๖ กัณฑ์จุลพน คณะเจ้าภาพ : คุณสิริมนตร์ ตั้งศิริ และครอบครัว
กัณฑ์ที่ ๗ กัณฑ์มหาพน คณะเจ้าภาพ : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
กัณฑ์ที่ ๘ กัณฑ์กุมาร คณะเจ้าภาพ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล
กัณฑ์ที่ ๙ กัณฑ์มัทรี คณะเจ้าภาพ : ครอบครัวรอดสังวาลย์
กัณฑ์ที่ ๑๐ กัณฑ์สักกบรรพ คณะเจ้าภาพ : คุณกนกรัตน์ นพโสภณ, คุณสุภาวดี จำปาลา, คุณจุฬาลักษณ์ เครือจันทร์, คุณรุ่งพร เหมือนแตง, คุณสุชาดา จันทร์วัน กัณฑ์ที่ ๑๑ กัณฑ์มหาราช คณะเจ้าภาพ : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
กัณฑ์ที่ ๑๒ กัณฑ์ฉกษัตริย์ คณะเจ้าภาพ : คุณกาญจนา เรืองจินดา และครอบครัว
กัณฑ์ที่ ๑๓ กัณฑ์นครกัณฑ์ คณะเจ้าภาพ : รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์
รูปภาพเพิ่มเติมจากสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


<<< อ่านทั้งหมด >>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th