มหาวิทยาลัยมหิดล
เดินหน้าพัฒนาการบริหารวิทยาลัยศาสนศึกษา
เป็นสถาบันการศึกษาด้านศาสนศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพ           วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคุณวิศาล คุณวิศาลและคุณนวลทิพย์ คุณวิศาล ผู้บริหารมูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล ในโอกาสเข้าร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนของมูลนิธิในการบริหารจัดการวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านศาสนศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยผู้บริหารมูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาลมีความเห็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ
1.ผู้บริหารมูลนิธิฯ ยังคงยึดมั่นและให้การสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
2.ผู้บริหารมูลนิธิฯ สนับสนุนการบริหารงานของ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ในความพยายามปรับโครงสร้างการบริหารงานการจัดระเบียบด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการคลังและการพัสดุ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.มหาวิทยาลัยมหิดลยืนยันการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เข้ามาช่วยศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ในการบริหารจัดการ ดำเนินการตรวจสอบ วางระบบ และดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการเงินการคลังและการศึกษาเพื่อช่วยให้วิทยาลัยมีความมั่นคง และสามารถพัฒนาต่อไปได้
4.นื่องจากระบบการทำงานและบุคลากรที่ยังขาดศักยภาพ รวมทั้งปัญหาด้านงบประมาณในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่นที่วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลกำลังประสบอยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้บริหารมูลนิธิฯ ต้องเข้ามาร่วมกันหารือเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้เรียบร้อยเพื่อให้เกิดฐานรากที่มั่นคงพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปได้
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th