โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม           พระมหาไพฑูรย์ กลฺยาณธโร หัวหน้าพระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เป็นประธานสงฆ์จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายนครไทย 6 ณ วัดน้ำพริก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 6 ทั้งนี้มีโรงเรียนในเครืออำเภอนครไทยเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th