ค่ายพุทธบุตร           วันที่ 27 มิถุนายน 2562 พระอาจารย์สุมินทร์ คัมภรีปัญโญ พระบัณฑิตอาสา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมค่ายพุทธบุตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ ณ ศาลาวิปัสสนา อาทิตย์-ประภาศรี กำลังเอก วัดมหรรณพารามวรวิหาร ทั้งนี้มีนักเรียนเข้าอบรมทั้งสิ้น 100 คน.
                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th