ทำบุญเดือนเกิด : มกราคม๖๒

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

           วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๔๕ น. วิทยาลัยศาสนศึกษาได้จัดงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนมกราคม โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาเป็นเจ้าภาพ ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประณมพร โภชนสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาและกิจการนักศึกษา เป็นประธานและร่วมกล่าวอวยพรผู้ที่เกิดในเดือนนี้ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ เป็นตัวแทนของวิทยาลัยศาสนศึกษาให้การต้อนรับ ในเดือนนี้มีผู้สนใจมาร่วมทำบุญในงานประมาณ ๗๐ คน โดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญเดือนเกิด จำนวน ๓,๒๖๐ บาท
            ในโอกาสนี้จึงขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและผลบุญกุศล จงอำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขและความเจริญตลอดไป
               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th