การเผยแพร่ผลงานวิชาการ


บทความตีพิมพ์เผยแพร่ (ระดับนานาชาติ)

 • Milos Hubina. (2017). Advertising Has to Teach Us about (the Study of) Thai Buddhism. Central European Journal for Contemporary Religion, 1(1):43-61.
  Links:
 • Milos Hubina. (2017). Preliminaries to the Study of Sadokhro Rituals: How Rituals Make People Better Buddhists. StudiaOrientalia Slovaca. 1(17), 43-67 (Scopus)
  Links:
 • Eaghll T. (2017). Jean-Luc Nancy and the “exit from religion”. Religion Compass, 11(1-2), 1-11. DOI: 10.1111/rec3.12228.
  Links:
 • Matthew Kosuta. (2016). A Thai Woman, Her Practice of Traditional Thai Astrology, and Related Gender Issues. The Journal of Traditions & Beliefs, 3(9), 1-7.
  Links:
 • Kieko Obuse. (2015). Finding god in Buddhism: A new trend in contemporary Buddhist approaches to Islam. Numen, 62(4), 408 – 430.
  Links:
 • Kieko Obuse. (2015). What does Bamiyan tell us about Muslim attitudes to Buddhism? Unpacking ‘Buddhist- Muslim conflicts’ in contemporary Asia. Religions of South Asia, 8(3), 301-320.
  Links:
 • Kieko Obuse. (2015). Japan's Political Collaborations with Muslims (1854-1945). Ethnic Conflict in Buddhist Societies in South and Southeast Asia: The Politics behind Religious Rivalries. ed. K. M. de Silva (Colombo: Vijitha Yapa, 2015).
  Links:
 • Imtiyaz Yusuf. (2014). Islamism in Thailand. The World Alamance of Islamism.
  Links:
 • Somboon Watana. (2014). Majjhimāpatipadā: The Buddhist Perspective on Political Conflict Solution in Thailand. BUDDHIST CONTRIBUTION TO GLOBAL PEACE-BUILDING Conference.
  Links:
 • Imtiyaz Yusuf. (2013). Islam and Buddhism. The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue.
 • Hubuna, Milos. (2013). "Talking Literature: Essays on Chinese and Biblical Writings and Their Interaction." Gongsun Long - Somehow Aristotelian Reading, In FINDEISEN, Raoul D. (ed.) Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
 • Kieko Obuse. (2013). "Islam in Japan." Oxford Bibiographie in Islamic Studies
 • Kieko Obuse. (2013). "From Hinayana to Theravada: Ven. Alubomulle Sumanasara's Mission to Japan" Journal of International Buddhist Studies
 • Saucier, G., et al. (Boonme Puangpet). (2013). "Cross-Cultural Differences in a Global ‘Survey of World Views’" Journal of Cross-Cultural Psychology.
 • Somboon Watana. (2014). "Majjhimāpatipadā: The Buddhist Perspective on Political Conflict Solution in Thailand" BUDDHIST CONTRIBUTION TO GLOBAL PEACE-BUILDING. 381-389.
 • Imtiyaz Yusuf. (2014). "Islamism in Thailand" The World Almance of Islamism.
 • Boonchalaksi, W. & Chamratrithirong, A. & Huguet, J.W. (2012). Has permanent settlement of temporary migrant workers in Thailand Begun?. vol. 21, no 3 (148 p.) pp. 387-404.
 • Hubina, M. (2012). Rationalism and empiricism in Buddhist Canon [Racionalizmus a empirizmus buddhistického kánonu], Filozofia. 2012, vol. 67, No 1, pp. 72-82.
 • Horstmann, A. (2012). Manora ancestral beings, possession and cosmic rejuvenation in Southern Thailand: modern adaptations of the multi-religious Manora ancestral vow ceremony. Anthropos, 107.2012(1), 103-114.
 • Hubina, M. (2012). Way of misperception: A few notes on Asia in (not only) Slovak minds. Slovak Ethonogy, 2012, vol.8, No 60, pp. 563-569.
 • Hubina, M. (2012). Monetarily Engaged Buddhism, 2012, vol.1, No 1, pp30-55.
 • Matthew Kosuta. (2010). Rahu, Mars, and Saturn the Villains Stars and the Making of a Villain in Thai Astrology. (In eBook: Villains, Heroes or Victims? Dana Lori Chalmers, ed. Oxford, England: Inter-Disciplinary Press http://www.inter-disciplinary.net/publishing /id-press/ebooks/villains-heroes-or-victims/)
 • Pinit Ratanakul. (2010). Buddhism and Human Genome Research. GenEthics and Religion. Basel, Karger, pp 138–150.
 • Pinit Ratanakul. (2009). Bioethics in Thailand: An Update. Asian Bioethics Review Issue 1, Volume 1,
  1-5
 • Kimiko Tsukada, Rungpat Roengpitya. (2008). Discrimination of English and Thai words ending with voiceless stops by native Thai listeners differing in English experience. Journal of the International Phonetic Association Volume 38, Issue 3, 325-347.
 • Matthew Kosuta. (2007). Theravada Emptiness: the Abhidhammic Theory of Ajaan Sujin Boriharnwanaket. Contemporary Buddhism, Vol.8, No.1, 19-29.
 • Pinit Ratanakul. (2006). Human Cloning: Thai Buddhist Perspectives The Example of Huamn Cloning. Cross - Cultural Issues in Bioethics Volume 27.
 • Scott Stonington, Pinit Ratanakul. (2006). Is There a Global Bioethics? End-of-Life in Thailand and the Case for Local Difference. PLoS Medicine Volume 3, Issue 10, 1679-1682.
 • Pinit Ratanakul. (2004). The Buddhist concept of life, suffering and death, and related bioethical issues. Eubios Journal of Asian and International Bioethics 14, 141-146.
 • Pinit Ratanakul. (2004). Buddhism health and disease. Eubios Journal of Asian and International Bioethics 15, 164-4.
 • Pinit Ratanakul. (2002). Buddhism and Science: Allies or Enemies?. Zygon, Vol. 37, Issue 1, pages
  115–120.
 • Pinit Ratanakul. (2000). To save or Let Go: Thai Buddhist Perspectives on Euthanasia. Contemporary Buddhist Ethics.
<<<อ่านทั้งหมด>>>
crsqrcode

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Tel. (02)800-2630-9 Fax. (02)800-2659
Email : crwww@mahidol.ac.th

2012 All Rights Reserved. Designed by www.crs.mahidol.ac.th