Thailand Web Stat


รายชื่อสารนิพนธ์ นักศึกษาปีการศึกษา 2551
001 วีระ ฉายแสง
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) และงานสังคมสงเคราะห์ [รายละเอียด]
002 กรกช เลิศฤทธิ์
เบญจศีล เบญจธรรมและนักศึกษา กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [รายละเอียด]
003 กฤษฎา เลิศสถิตไพโรจน์
ชุมชนซิกข์ในกรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]
004 กิตติภพ บุญฉาย
บทบาทของภิกษุนิกายมหายานในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย (กรณีศึกษา : ภิกษุณีอัมพิกา คูวินิชกุล เจ้าอาวาสหญิงรูปแรกของไทย วัดโฝว กวง ซัน) [รายละเอียด]
005 ขนิษฐา ทองนพคุณ
ความเชื่อของชาวพุทธที่มีต่อเทพสตรีของชาวฮินดู ศึกษากรณี : วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) [รายละเอียด]
006 จิตรวลัย ศรีแสงฉาย
จิตอาสาพัฒนาชนบท กรณีศึกษา : กลุ่มอาสาพัฒนา มหาวิทายลัยมหิดล
007 พม. ฉัตรชัย หนูชัยแก้ว
การเรียนการสอนเรื่องความตายสำหรับนักศึกษาพยาบาล :กรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]
008 ชมพูนุท วิชุภากรณ์กุล
พระพุทธศาสนากับปัญหาน้ำมันเชื้อเพลิง
009 ฌานตา พันธุมะบำรุง
ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ กรณีศึกษา : วัดพุทธบูชาและวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ [รายละเอียด]
010 ณัฏฐา แก่นจันทร์
การเปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุ่นด้วยสมาธิ กรณีศึกษา : วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ [รายละเอียด]
011 ณัฐมน ปมพงษ์ไพโรจน์
ศาสนาและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
012 ณัฐรดา ศิลป์อุดม
ปฏิกิริยาของเด็กวัยรุ่นต่อรายการโทรทัศน์ กรณีศึกษา : รายการโทรทัศน์ประเภทเด็กและเยาวชน (รายการกบนอกกะลาและรายการรถโรงเรียน) [รายละเอียด]
013 ณิชารีย์ สายวิจิตร
การบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยใช้หลักการการพัฒนาจิตวิญญาณตามแนววิถีพุทธและจิตสังคมบำบัด (กรณีศึกษา : โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ค่าฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี [รายละเอียด]
014 ดวงรัตน์ ศุขะนิล
บทบาทพยาบาลชาวพุทธในการดูแลผู้ป่วยในมรณะวิถี : รพ. วิชิระพยาบาล [รายละเอียด]
015 ทรรศนีย์ เปี่ยมคล้า
อิทธิพลความเชื่อเรื่องไยศาสตร์ที่มีต่อชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน กรณีศึกษา: พระครูปลัด สิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม และชุมชนวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
016 ธนพร มานะสิริกุล
ทางเลือกใหม่ของการศึกษาในสังคมบริโภคนิยม : ศึกษากรณี โรงเรียนทอสีและโรงเรียนวัดสุทัศน์ [รายละเอียด]
017 ธรสรวง ทวนทอง
เบญจศีลเบญจธรรมและนักศึกษามหาวิทยาลัย กรณีศึกษา :คณะโบราณคดีและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร [รายละเอียด]
018 ธลิตา สุขเสือ
เบญจศีลเบญจธรรมและนักศึกษามหาวิทยาลัย กรณีศึกษา :คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [รายละเอียด]
019 ธิดาพร บุญเม่น
พระพุทธศาสนากับเด็กออทิสติก
020 พระธีระศักดิ์ ฐิตวํโส(กองแก้ว)
ศึกษาความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรอันส่งผลต่อการดำเนินชีวิต [รายละเอียด]
021 นภาพร ทรัพย์โสภา
การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาวัดในด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : วัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี
022 นภาพร ธนะนุทรัพย
อิทธิพลของสื่อละครทางโทรทัศน์ต่อพฤติกรรมด้านจริยธรรม กรณีศึกษา นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด]
023 พฤกษา สุขธรรม
การเปลี่ยนแปลงชีวิตส่วนตัวและครอบครัวตามวิถีพุทธ (กรณีศึกษา: วัดโสมนัสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร) [รายละเอียด]
024 พิชชา ไทประสงค์ศักดิ์
อิทธิพลของการหย่าร้างที่มีต่อบุตร กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
025 พิมพวรรณ แถมรัตน์
บทบาทของศูนย์คุณธรรมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเยาวชน (กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปลูกฝังคุณธรรม โดยการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดละมุด จังหวัดนครปฐม) [รายละเอียด]
026 ภัทริน แก้วภัทรกำพล
บทบาทของครอบครัวต่อการพัฒนาจริยธรรมของเด็ก ศึกษากรณีครอบครัวชาวพุทธ [รายละเอียด]
027 ภานุวัฒน์ เนียมบาง
การศึกษาปรัชญาในงานพุทธศิลป์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กรณีศึกษา : วัดร่องขุ่น ต. ป่าอ้อดอนชัย อ. เมือง จ. เชียงราย [รายละเอียด]
028 เมธิณี ณ พึ่งบุญ
คุณธรรมและจริยธรรมของครู อาจารย์ และผู้ประกอบการสถาบันสอนเสริม กรณีศึกษา : สถาบันสอนเสริมคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ คุมอง สาขาพหลโยธิน 49 [รายละเอียด]
029 ยศสินี ขาวสอาด
การบำบัดสุขภาพจิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วยธรรมะ
030 พม. ราชวัฒน์ ฤทธิวงจักร
การพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
031 ฤทัยรัตน์ วรกิจโจดม
พุทธศาสนากับการมีชีวิตยืนยาว [รายละเอียด]
032 วสุ ศักดินันท์
ภาพยนตร์ : สื่อสมัยใหม่ที่ใช้ในการเผยแผ่ศาสนา [รายละเอียด]
033 วัชรมน ยุทธยิ่งยงค์
การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือกของผู้ป่วยโรคอัมพฤษ์ อัมพาต กรณีศึกษา : วัดทุ่งบ่อแป้น จังหวัดลำปาง [รายละเอียด]
034 วิจิตรา รัชตวงศสกุล
บทบาทของสมาคมสื่อมวลชนในการควบคุมจริยธรรมของสื่อมวลชน [รายละเอียด]
035 ศิรินญา นภาศัพท์
พุทธศาสนากับโหราศาสตร์ [รายละเอียด]
036 สายลดา บุตรศรี
การนับถือศาสนาบาไฮในคนไทยปัจจุบัน [รายละเอียด]
037 สินีนาถ เพชรแก้ว
บทบาทของคำสอนในพุทธศาสนาที่มีต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง (กรณีศึกษา : ผู้ป่วยที่ทำการรักษาโดยเคมีบำบัด)
038 สุทัตตา รักกลาง
การใช้ดนตรีในการช่วยเผยแผ่พระคริสตธรรม [รายละเอียด]
039 หงสรถ กิ่งไม้ทอง
การสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนราชินี กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [รายละเอียด]
040 หนึ่งฤทัย อินทิราวรนนท์
ความเชื่อของชาวพุทธไทยเชื้อสายจีนที่มีต่อศาลเจ้าแม่ทับทิม เขตสามเสน [รายละเอียด]
041 อนุธิดา อนุชาติสันติ
การสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่นักกฎหมาย กรณีศึกษา : นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [รายละเอียด]
042 อริยา เกิดปัญญาวัฒน์
วิเคราะห์ความเชื่อเรื่องพญานาคและอิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมทางศาสนาของคนไทย
043 อรุณรัตน์ อัศวนิเวศน์
การนำคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาใช้ในธุรกิจ กรณีศึกษา : ธุรกิจเครือข่าย บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด [รายละเอียด]
044 อาทิตย์ ธรรมชาติ
ศึกษาวิธีการเผยแผ่ธรรมะของพระมหาสมปอง ตาลปตฺโต (รายการธรรมะเดลิเวอร์รี่) [รายละเอียด]
045 อาภารัตน์ นวะมะรัตน
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน (จรรยาบรรณ) แก่พนักงานธนาคาร (กรณีศึกษา: บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักนานาเหนือและสาขาบางขุนเทียน [รายละเอียด]
046 อิสรา เสรีโรจน์
หน้าที่ของชาวพุทธต่อการเมือง
047 เอกอัคร พนม
จริยธรรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง กรณีศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ โรงพยาบาลวชิระพยาบาล
048 จันทร์แจ่มฟ้า เดชยาภิรมย์
ชาวพุทธและการให้ทาน กรณีศึกษา นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) รามคำแหง
049 วิวัฒน์ เลิศวิไลศักดิ์
วิธีการสอนพระพุทธศาสนาของพระพรหม คุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)
050 สุรัตน์ สังเกตุ
ทฤษฎีพุทธศาสนาเกี่ยวกับอารมณ์
051 อลิษา เอกพัชรวรรณ
ผลการให้คำปรึกษาจิตวิทยาแนวพุทธต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนฟ้าใสวิทยา
052 จิรภาส หิรัญวัฒนา
หนังสือแฝงแง่คิดคุณธรรมหนังสือการ์ตูน เณรพยอมจอมยุ่ง