Thailand Web Stat
รายชื่อสารนิพนธ์ นักศึกษาปีการศึกษา 2549
อภิชาติ ภูจำปา
วิธีการทำบุญของชาวพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตจอมทองและดอนเมือง
กรกช วงษ์ป้อม
อิทธิพลความเชื่อทางโหราศาสตร์ต่อวิถีชีวิตของคนไทย (กรณีศึกษาเฉพาะบริเวณท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
ขวัญมณี อุ่นอ่อน
การศึกษาบทบาทของวัดกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน กรณีศึกษาวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
พระจตุพล พรานบุญ
ความสำคัญของต้นไม้ในพุทธประวัติกับชีวิตชาวพุทธในปัจจุบัน
จิตราภรณ์ ชัยวัฒน์
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาสำหรับนักการเมือง
ชยานันท์ มโนเกษมสุข
ผลกระทบของปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อความสัมพันธ์ชาวไทยพุทธและมุสลิม : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่ที่ 2 ต. ชะรัด อ.กงหรา จ. พัทลุง
ชลทิพย์ บริบูรณ์สินมั่น
การศึกษาเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมและหลักการแพทย์ในการรักษาผู้ติดยาเสพติด : กรณีศึกษาโรงพยาบาลตุลาการกับสถาบันธัญญารักษ์
ชินัณ บุญเรืองรัตน์
พุทธศาสนากับความรุนแรงในครอบครัวชาวพุทธ
ณัฐนัย โตปัญญาวุธ
รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมแนวใหม่ขององค์กรพุทธศาสนาใหม่ญี่ปุ่น ศึกษาสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย (โซคา กะไกไทยแลนด์)

ณัฐพร ศุขกิจ
พระพุทธศาสนาและอาหารมังสวิรัติ

ดุษฎี คนแรงดี
บทบาทของวัดในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำบุญ กรณีศึกษาวัดสังฆทานและวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พระมหาได ไชยฤาชา
การจัดการศึกษาคณะสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกายในสังคมไทยปัจจุบัน
พระไทร ไทรสังขชวาลลิน
ศึกษาพิธีกรรมชาวพุทธชุมชนกะเหรี่ยง (กรณีศึกษา: ชุมชนกะเหรี่ยงโปใน ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี)
ธัญวลัย จารุเฉลิมรัตน์
การฟื้นฟูและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้ต้องขัง กรณีศึกษา พันธกิจเรือนจำคริสเตียนแห่งประเทศไทยและบ้านกึ่งวิถีบ้านพระพร
นครินทร์ ร่วมสกุล
พุทธธรรมกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตในวงราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจในกรุงเทพมหานคร
นักรบ พิมพ์ขาว
เกย์กับพระพุทธศาสนาและคริสตศาสนา
สามเณรบุญเรียม จะรดรัมย์
ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กรณีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ประทานพร ศรีอนันต์
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในพุทธศาสนามหายาน
สามเณรปราโทย์ บุญเม่น
การทำการุณยฆาตในคนและสัตว์
ปิณฑิรา สุขสุนทรีย์
การพัฒนาจิตของสตรีมีครรภ์
พร้อมรัก เอี่ยมสอาด
วิธีการเผยแพร่ศาสนาของมิชชันนารีในสังคมไทยในปัจจุบัน
มุทิตา คงปั้น
การรักษาโรคตื่นตระหนก (Panic Disorder) ด้วยวิปัสสนากรรมฐาน
มนินธ์ ณ นคร
อิทธิพลทางศาสนาพุทธที่มีต่อความเชื่อด้านทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยในสังคมไทยปัจจุบัน ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม
รภานันท์ วิภาตะโยธิน
การปฏิบัติและผลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของชาวตะวันตกตามหลักสติปัฏฐาน 4 สายมหาสีสยาดอ
พระวัชระ จตุพร
การจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในวัดเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติธรรม (กรณีศึกษา :วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี)
วิลาสินี คมคง
ศึกษาการนำหลักธรรมมาใช้ในงานด้านตุลาการ
ศศิธร เดชพรหม
บทบาทแม่ชีไทยในงานสังคมสงเคราะห์
สุณีย์วรรณ ตั้งไพฑูรย์สกุล
ผู้นำสตรีชาวพุทธกับการเผยแพร่การปฏิบัติกรรมฐาน ศึกษากรณีเฉพาะคุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ สำนักบ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
สุธาทิพย์ แก้วเกลี้ยง
การพัฒนาจิตอาสาในแนวพุทธศาสนา
สุนิสา เมธาเมลือง
คริสตศาสนิกชนกับความตาย ศึกษากรณี : การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้าย (มรณะวิถี)
เมธาพร แซ่ลิ้ม
วัยรุ่นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามเณรหยก โยยรัมย์
การนำพุทธธรรมไปช่วยเหลือผู้ต้องโทษประหารชีวิต
อมรา ทองน้อย
การศึกษาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน
อัจฉราลักขณ์ อินสุวรรณ
พุทธธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลในสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
อัญชนา ชัยรัตนวัฒน์
บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนบ้านยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
อุษณา เล็กศรีสกุล
พระพุทธศาสนาและการชะลอความตาย
ปวีณ์สุดา นุตสถาปนา
บทบาทของวัดที่มีต่อชุมชนในยุคปัจจุบัน กรณีศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร