รายชื่อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2559 • 001 นางสาว กชกร แดงนุ้ย
  ทัศนคติของฆราวาสในการเลือกใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์เพื่อสุขภาพที่ดี กรณีศึกษาชาวพุทธในวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 002 นางสาว กชกร พิริยะกูลธร
  พุทธวิธีการแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากในพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • 003 นางสาว กฤชญา จันทรพิมพ์พร
  การประยุกต์ใช้พุทธธรรมในการบำบัดโรคทางใจ
 • 004 นาย ก้องภพ ปิยสังคม
  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อค่านิยมและผลกระทบของการดื่มสุราและแนวทางแก้ปัญหาตามหลักพุทธจริยธรรม
 • 005 นางสาว กัญฐมนต์ เทียนทอง
  THE STUDY OF HISTORT AND PROBLEMS OF ROHINGYA ON THE VIEW OF CIRCUMSTANCES OF THE ROHINGYAS : The 4-year student in major of religious studies from college of religious studies, case-study
 • 006 นาย กุลธน ทรัพย์สมบัติ
  เทววิทยาในศาสนาฮินดูที่มีอิทธิพลต่อพุทธศาสนิกชนไทย กรณีศึกษาการนับถือพระฤาษีของคณะศิษย์เรือนพระภรตมุนี และสำนักสักยันต์บรมครูปู่ฤาษี108
 • 007 นางสาว กุลธิดา รุ่งเรืองศรี
  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะของความเป็นครูตามหลักแนวทางคำสอนทางพุทธศาสนา กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
 • 008 นางสาว กุลพรภัทร์ กาประทุม
  ทัศนคติของวัยรุ่นไทยต่อการสวดมนต์ก่อนนอน กรณีศึกษานักศึกษาที่เป็นพุทธศาสนิกชน ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 009 นางสาว เกตศรินทร์ หาทรัพย์
  ทัศนคติของวัยรุ่นชาวยุโรปตะวันตกที่มีต่อเรื่องพรหมจารี กรณีศึกษาวัยรุ่นชาวยุโรปตะวันตกที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเขตกรุงเทพมหานคร
 • 010 นาย ไกรสร วิหาร
  ทัศนคติของชาวพุทธที่มีต่อบทลงโทษประหารชีวิต กรณีศึกษาบุคลากรและนักศึกษาที่นับถือพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 011 นาย คมสันต์ เดือนฉาย
  การประเมินสภาวะสถานการณ์การเกิดภาวะซึมเศร้าและทัศนคติต่อการบำบัดรักษาภาวะโรคซึมเศร้าด้วยสมาธิบำบัด กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 012 นางสาว จันทนิภา นราดิลก
  คทัศนคติของวัยรุ่นไทยต่อบทบาทและหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ในยุคโลกาภิวัฒน์ตามหลักพระวินัย กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชน นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 013 นางสาว จันทร์เพ็ญ กรรเจียกพงษ์
  การปฏิบัติตนตามศีลข้อที่ 4 (มุสาวาท) ในพระพุทธศาสนาเถรวาท ของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4
 • 014 นางสาว จิตติมา ธวัชธาตรี
  ทัศนคติและความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมจังหวัดสมุทรปราการ
 • 015 นางสาว จีราภา แตงเพ็ชร์
  ควความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อพฤติกรรมการรังแกในโลกไซเบอร์และการผิดศีลข้อที่ 4 ตามหลักพระพุทธศาสนา กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 016 นางสาว จุฬารัตน์ คนยงค์
  การนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสถาบันครอบครัว กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 017 นางสาว เจนจิรา จีนเหียน
  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 018 นางสาว ชฎาพร ดีช่วย
  ทัศนคติและการปฏิบัติตนของประชาชนที่มีต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์
 • 019 นางสาว ชฎาภรณ์ กำแพงแก้ว
  คความเชื่อในความฝันที่มีอิทธิพลต่อประชาชนชาวไทย กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 020 นางสาว ชนนิกานต์ ถาถ้วย
  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการทำบุญเชิงพุทธพาณิชย์ กรณีศึกษาบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 021 นางสาว ชนัญญา เขตเผชิญไชย
  เจตคติของนักศึกษาต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนา กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 022 นางสาว ชมพูนุท แน่นอุดร
  การใช้หลักอิทธิบาท 4 พัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 023 นางสาว ชลิดา พิพัฒนกูล
  คุณค่าของการสวดมนต์ข้ามปีที่มีต่อพุทธศาสนิกชนในสังคมปัจจุบัน
 • 024 นาย ชัชวาล ปู่โฉด
  ทัศนคติความศรัทธาของประชาชนไทยในจังหวัดสมุทรสาครที่มีต่อศาลพันท้ายนรสิงห์ กรณีศึกษาประชากรไทยในหมู่ 6-8 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 • 025 นางสาว ชุดา สุทธิยุทธ์
  ทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยีและศัลยกรรมความงามเพื่อแก้ไขรูปลักษณ์ภายนอก พิจารณาด้วยกฎไตรลักษณ์และขันธ์ 5
 • 026 นางสาว ชุตินันท์ แซ่เตียว
  ทัศนคติและความคิดเห็นเรื่องการนั่งสมาธิที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของวัยรุ่นไทย กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 027 นางสาว โชติมา เอี่ยมรัศมีกุล
  กทัศนคติของวัยรุ่นในเรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านมุมมองหลักธรรมทางพุทธศาสนาเถรวาท กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 028 นางสาว ฐิตาภา แก้วละเอียด
  พฤติกรรมตามหลักจริต 6 ในพระพุทธศาสนากับความฉลาดทางอารมณ์ กรณีศึกษา บุคลากร บริษัทวีพีคิว ปิโตรเลียม จำกัด
 • 029 นางสาว ฐิตินันท์ บัวแก้ว
  พระพุทธศาสนากับสุขภาพของคนไทย กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 4 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 030 พระณรงค์ชัย ธนะหมอก
  คการประยุกต์ใช้หลักวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 031 นางสาว ณัฐณิชา ลอยฟ้า
  พฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของวัยรุ่นไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 032 นาย ณัฐพงศ์ ชัยสิทธิ์
  พุทธศาสนากับการการุณยฆาตในทรรศนะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
 • 033 นางสาว ณัฐพร นิลวัตถา
  ทัศนคติของบุรุษเพศที่มีต่อการสักยันต์ในสตรีเพศ
 • 034 นาย ณัฐภัค รอดสังวาลย์
  ทัศนคติการออกนโยบายค่านิยม 12 ประการ กับนัยยะหลักธรรมตามหลักพุทธศาสนา กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา
 • 035 นางสาว ดมิสา อยู่สุข
  พฤติกรรมของวัยรุ่นไทยและปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงบทบาทและหน้าที่ในฐานะบุตรต่อบิดา-มารดา ตามหลักทิศ 6 กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 • 036 นางสาว ดวงพร วิลัย
  ทัศนคติของวัยรุ่นไทยที่มีต่อบิดามารดาต้นแบบในพุทธศาสนาเถรวาท
 • 037 นางสาว ทิพย์ประภา นิวัติกรรณุมาตร์
  ค่ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อความเป็นกัลยาณมิตรของพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
 • 038 นาย ธนวิชญ์ ว่องไวยิ่งเจริญ
  ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ที่มีต่อความหลากหลายทางศาสนากับการอยู่ร่วมกัน กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4
 • 039 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วจันทร์
  ความเชื่อของประเพณีบุญบั้งไฟที่มีผลต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน กรณีศึกษาชาวบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
 • 040 นางสาว ธิวาวรรณ จิรกิตติไพศาล
  ทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาภาวะบกพร่องทางความรัก กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 041 นางสาว นนทิยา สกุลรัศมีไพศาล
  แรการนำหลักไตรสิกขาไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 042 นางสาว นวินดา ระกิติ
  พฤติกรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4
 • 043 นางสาว นันท์นภัส อรรถกุล
  การนำหลักคำสอนโอวาทปาฏิโมกข์มาประยุกต์ใช้กับงานโซเชียลเน็ตเวิร์ก กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-4 วิทยาลัยศาสนาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 044 นางสาว นันทิญา เชิดชูงาม
  ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่ออทินนาทานในสังคมไทยของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4
 • 045 นาย บุญฤทธิ์ บุญประคอง
  การดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของวัยรุ่นในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามหลักมรรคมีองค์ 8
 • 046 นางสาว บุษราภรณ์ พุฒตาล
  ทัศนคติของนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ที่มีต่อความรักต่างศาสนา
 • 047 นางสาว ประวีณ์นุช แสงสว่างธรรมมะ
  ทัศนคติของวัยรุ่นไทยต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 048 นาย ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น
  ความเป็นมาของประเพณีท้องถิ่นกับความสัมพันธ์ต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษาประเพณีงานกระจาด ตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 • 049 นางสาว ปิยะธร ศิริพฤกษ์
  ความเชื่อส่วนบุคคลในการตั้งศาลพระภูมิของประชาชนในอำเภอบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • 050 นาย พชร พูนศิริ
  วิเทัศนคติต่อภาพยนตร์ไทยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของวัยรุ่น กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 051 นางสาว พรหมศิริ หนองเหล็ก
  ความรู้ความเข้าใจเรื่องความตายและการเตรียมตัวตายตามหลักพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทของประชาชนทั่วไป
 • 052 นาย พสธร ตั้งกองเกียรติ
  การรับรู้เรื่องความตายของคริสต์ศาสนิกชนในเขตบางรักกรุงเทพมหานคร
 • 053 นางสาว พิชญา ชื่นชม
  การนำหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 054 นางสาว ภานุชนารถ วังเย็น
  ทัศนคติของวัยรุ่นต่อเรื่องมายาคติว่าด้วยการข่มขืนและความรุนแรงทางเพศ กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 055 นางสาว ภาวิตา อ่อนอำไพ
  ทัศนคติของนักศึกษาทางด้นกฏหมายกับนักศึกษาทางด้านศาสนาที่มีต่อการข่มขืนกระทำชำเรา โทษประหารชีวิตในคดีอาญาและการใช้โทษประหารชีวิตในคดีข่มขืน กรณีศึกษานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ และนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 056 นางสาว มนัสดา นวสิริธนโรจน์
  ความสัมพันธ์ระหว่างกายคตาสติกรรมฐานกับวิชากายวิภาคศาสตร์ กรณีศึกษาคณะอาจารย์และบุคลากรภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 • 057 นางสาว มาลิณี เทียมพัฒน์
  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 • 058 นางสาว รุ่งกมล แซ่โก
  พฤติกรรมการถวายสังฆทานและแนวทางส่งเสริมพฤติกรรมในการถวายสังฆทานของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนในตำบลศาลายา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 • 059 นางสาว วงพลอย ช้อยแสง
  ทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อการบำบัดภาวะโรคซึมเศร้าด้วยหลักธรรมพุทธศาสนา
 • 060 นางสาว วันวิสา ศรีสุวรรณ์
  การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุตามแนวทางพุทธศาสนา กรณีศึกษาผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีและนครปฐม
 • 061 นางสาว ศรีประภา สีหะวงษ์
  ผลกระทบของการนำเสนอข่าวสารเชิงลบเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มีต่อศรัทธาทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนกลุ่มวัยทำงาน
 • 062 นางสาว ศิริษา ศิริจรรยาพงษ์
  ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อสถานภาพ บทบาทและสิทธิสตรีในสังคมไทยปัจจุบัน กรณีศึกษาบุคคลทั่วไปตั้งแต่อายุ 18-60 ปี
 • 063 นางสาว ศุภมาศ จันทร์แดง
  การบริหารงานบุคคลตามหลักอปริหานิยธรมม 7 กรณีศึกษา โรงเรียนเอกชนในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • 064 นางสาว สลีรันดร์ มุสิกิจ
  การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ กรณีศึกษาโรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • 065 สามเณร สามารถ ยอดวงศ์ษา
  การปฏิบัติตนตามศีล 5 ของเยาวชนชาวพุทธ กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 066 นางสาว สุชานรี ศรีสงวน
  ทัศนคติของวัยรุ่นที่มีต่อรูปแบบการทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน
 • 067 นางสาว สุริวิภา กันทา
  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • 068 พระ เสถียรชัย เผ่าเสรีชัย
  คติธรรมจากประเพณีงานศพ กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 069 นางสาว หนึ่งหทัย เบญจาทิกุล
  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริโภคมังสาวิรัติตามหลักแนวทางพระพุทธศาสนา
 • 070 นางสาว อสมาภรณ์ ทองทา
  ทัศนคติและการปฏิบัติตนของวันรุ่นไทยตามหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 071 นางสาว อัญญดา ไชยนันทน์
  กาEvaluating the state of religious mind and attitudes among the third year youth at the College of Religious studies, religious program, Mahidol University based on Erik Erikson's theory of epigenetic theory of development
 • 072 นางสาว เอมพร ธัญญากร
  คทัศนคติของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กรณีศึกษาผู้มาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 073 นางสาว เอื้ออาทร ใจดี
  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
 • 074 นางสาวภัสร์รพีการ ณ ถลาง
  การศึกษาแนวคิดเรื่องการทำแท้งในสังคมไทย
<<< อ่านทั้งหมด >>>