รายชื่อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 • 001 นางสาว กนกวรรณ กุลสูตร
  ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานการศึกษา ตามหลักสาราณียธรรม 6 : กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
 • 002 นางสาว กรสุภา กัลยาณมิตร
  ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด : กรณีศึกษาวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • 003 นางสาว เฉลิมศรี วงศ์คำปวน
  ทัศนคติของชาวพุทธที่มีต่อประเพณีการสรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง : กรณีศึกษา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • 004 นางสาว ฌิชญา เด่นตระกูลวงศ์
  ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการความกลัว ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 005 นางสาว นริศรา กรุดนาค
  พิธีกรรมศพของลาวโซ่ง กรณีศึกษา ตำบลหนองปลง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
 • 006 นาย ปณิธิ ต่วนเครือ
  การพยากรณ์กับการบำบัดความเครียดเชิงพุทธศาสนา กรณีศึกษาผู้ใช้บริการพยากรณ์ ย่านท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
 • 007 นาย ปริญญา นาควัชระ
  พระอัฏฐารส วัดสะพานหิน ศูนย์รวมจิตใจแห่งอาณาจักรสุโขทัยโบราณ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 • 008 นางสาว วิมลสิริ ตันหลง
  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อคุณลักษณะภาวะผู้นำขององค์กรตามหลักพละ 5 ในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาโรงเรียนพี่มหิดลติวเตอร์(MU TUTOR) สาขาตลาดพุทธ
 • 009 พระมหา วิษณุ สุขมา
  ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการเทศน์มหาชาติแบบล้านนา กรณีศึกษา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 • 010 นางสาว สรัญธร พระวรรณ
  แนวทางที่เหมาะสมในการทำสมาธิของนักศึกษามหาวิทยลัยมหิดล ศาลายา
 • 011 นางสาว สุธาทิพย์ นิ่มนวล
  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักคำสอนอโหสิกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • 012 พระสุมินทร์ อินตะจักร
  ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมธรรมะ กรณีศึกษา ทีมงานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม สำนักงานวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
 • 013 นางสาว ชัญญา คงสมบูรณ์
  ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการนำหลักคำสอนเรื่องสันโดษในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • 014 นางสาว หยาดทิพย์ นามวันรุ่ง
  ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการนำหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 015 นางสาว อรพรรณ กล่อมเกลี้ยง
  ความเชื่อของวัยรุ่นที่มีต่อเรื่องบุญบาปตามแนวพระพุทธศาสนา
 • 016 พระวทัญญู ทาจันทร์
  กระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กเยาวชนด้วยโครงงานคุณธรรม
 • 017 นางสาว กัญญาณัฐ โอภาสแสงส่อง
  ทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษาที่มีต่อหลักคำสอนเรื่องความตายในพระพุทธศาสนา กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 018 นางสาว กัญญาภัค โอภาสแสงส่อง
  ทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษาที่มีต่อการคบมิตร(กัลยาณมิตร) ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 019 พนางสาว ชนัฎดา แก้วพริ้ง
  ความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอุปคุตต์ในสังคมไทยปัจจุบัน กรณีศึกษา : นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 020 นายชานนท์ ลัภนะทิพากร
  ไขรหัสลิงจอมโจก ศึกษาแนวคิดการไขปริศนาธรรมในวรรณกรรมไซอิ๋วของเขมานันทะ
 • 021 นางสาว ธรรศยา ชูสินภานุมาศ
  การพยาบาลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนาของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี
 • 022 นางสาว ณัฏฐนันท์ จิตรปภานนท์
  การใช้หลักอิทธบาท 4 ตามหลักคำสอนทางพุทธศาสนากับการนำมาพัฒนาความรับผิดชอบของนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • 023 นาย ธีรัช อารมณ์
  ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 024นางสาว นนทลี พูลอนันต์
  ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพฤติกรรมของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน
 • 025 นางสาว นัทธมน พันธ์บุญมี
  ความคิดเห็นของพระพุทธศาสนิกชนที่มีต่อประเพณีทอดกฐินในสังคมไทยในปัจจุบัน กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนไทยที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
 • 026สามเณรบริสุทธิ์ ชำนาญ
  ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของสามเณรนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี
 • 027 นางสาว บาเรียน ดิษฐาพร
  กระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กเยาวชนด้วยโครงงานคุณธรรม
 • 028 นางสาว ปุณณดา วรรธนะสาร
  ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อพระสงฆ์กับการใช้เทคโนโลยีในสังคมในปัจจุบัน กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยรังสิต
 • 029นายพงศกร แจ้งสว่าง
  ความเชื่อเกี่ยวกับการปิดทองพระพุทธรูปของพุทธศาสนิกชนไทย กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • 030 นางสาว พุทธินันท์ แป้นจันทร์
  ความคิดเห็นของชาวพุทธที่มีต่อหลักคำสอนเรื่องการเลือกคู่ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
 • 031 นางสาว มณฑิรา รุจิรชัย
  ทัศนคติของผู้เกษียณอายุที่มีต่อพระพุทธศาสนา
 • 032 นางสาว ยลดา คะเรรัมย์
  การนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการลงทุนในตลาดหุ้น
 • 033 นางสาว รัตนลิน บัวทอง
  ประเมินการสอนวิชาพระพุทธศาสนา กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
 • 034 นางสาว รุ่งเพ็ญ นิกรหล่อน
  ความหลากหลายทางเชื่อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กับทัศนคติการอยู่ร่วมกันของชาวสิงคโปร์
 • 035 นางสาว ศรีสุภัทร สัตนาโค
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนในวันสำคัญทางศาสนา กรณีศึกษานักศึกษาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 036 นางสาว ศิราภรณ์ ชนะกุล
  ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อการนำหลักคำสอนความไม่ประมาทในพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษา : นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 037 นายศิวัช สังข์ทอง
  ค่านิยมในปัจจุบันของวัยรุ่นไทยที่มีต่อการบวชในพุทธศาสนา กรณีศึกษานักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
 • 038 นางสาว สุพิชา มณีเดชธนา
  การประยุกต์ใช้หลักวิปัสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 ในชีวิตประจำวันของพุทธศาสนิกชน
 • 039 นางสาว สุภาพร เกิดแย้ม
  ทัศนคติของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการบริจาคโลหิตของสุนัข กรณีศึกษา การบริจาคโลหิตของสุนัข ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 040 นางสาว สุวิตตา มะลิหวล
  ความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์มงคลของชาวจีนอันส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีน : ชาวไทยเชื้อสายจีน
 • 041 นางสาว อภิญญา อ้อมแก้วสกุล
  แรงจูงใจของชาวต่างชาติที่มีต่อการไหว้พระเก้าวัด กรณีศึกษารอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
 • 042 นางสาว ภาวิไล เตชะกสิกรภาณิชย์
  ปัจจัยที่ทำให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยและมีผลอย่างไรต่อคนไทย กรณีศึกษาคนไทยที่เคยท่องเที่ยวและอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
 • 043 พระสุรพล แซ่โซ้ง
  ทัศนคติของสามเณรนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนวัดปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • 044 นายราชฤทธิ์ ขวัญสอน
  การกระตุ้นเตือนให้วัยรุ่นคุมกำเนิดอย่างเคร่งครัดและถูกวิธี
 • 045 นายกิตติสกุล คำมา
  ความเชื่อของประชาชนนสังคมปัจจุบันที่มีต่อเครื่องรางของขลังอันส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
 • 046 นางสาว กนกวรรณ รุจนเวชช์
  ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำบุญกิริยาวัตถุ ๓ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
 • 047 นายกิตติศักดิ์ บุญเดชารักษ์
  การปฏิบัติตนด้านจริยธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔
 • 048 พระเกียรติรัตน์ จันทร์ดีสุก
  ความรู้ ความเข้าใจ และการนำหลักคำสอนเรื่องพรหมวิหาร4 ของพระราชพรหมยาน (หลวงปู่ฤาษีลิงดำ) ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • 049 นางสาว ณัชชา คงสมบูรณ์
  ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการความเครียดในทางพุทธศาสนาเถรวาท กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 050 พระมหาธนพล ตายี่จัน
  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของพระภิกษุสามเณรในปัจจุบัน กรณีศึกษาพระภิกษุและสามเณรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • 051 นางสาว ธัชพร เหล่าเลิศงามวงศ์
  ความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อเรื่องความรักและการปฏิบัติตนต่อความรัก ตามแนวทางคำสอนทางพระพุทธศาสนา
 • 052 นายธัญยธรณ์ วาสิฏฐิภาคย์
  พฤติกรรมการรักษาเบญจศีลของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 053 นายธาดา สุนทรวิภาต
  วิเคราะห์การนำหลักขันติในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต กรณีศึกษา : นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 054 นางสาว นิธิวรรณ ศรีสวัสดิ์
  ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักคำสอนเรื่องไตรลักษณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตและความตาย กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช กรุงเทพมหานคร
 • 055 นางสาว ปัณชญา ชอบสุจริตสกุล
  ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อแนวทางการสร้างวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • 056 นางสาว ปัณณธร อินทรคุปต์
  ความเชื่อของวัยรุ่นที่มีต่อเรื่องโหราศาสตร์กับกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนา
 • 057 นางสาว ศศิรัศมิ์ ธนัตถ์แก้วจิตร
  ความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์ผลอันเกิดจากการรักษาอุโบสถศีลของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม
 • 058 นางสาว รณพจนสร เสนาธรรม
  คุณค่าของการสวดมนต์ข้ามปีที่มีต่อพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย กรณีศึกษา วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
 • 059 นายพีรณัฐ จรัสวิทิตย์วาณิชย์
  ศึกษาความรู้ความเข้าใจและการนำหลักเมตตาธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 060 นางสาว ภัสภรณ์ กีรติพิพัฒพงศ์
  การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตด้วยหลักปัจจัย 4 ในพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 061 นางสาว มนต์ภัค พฤฒิถาวร
  วิธีการควบคุมอารมณ์ของนักศึกษา ตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท : กรณีศึกษา นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 062 นางสาว มาริสสา เกษมธรรมกิจ
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าวัดของวัยรุ่นในสังคมปัจจุบัน
 • 063 นางสาว รัตตินันท์ ศักดิ์ธรรมเจริญ
  ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์ทางสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ กรณีศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 064 นางสาว ศิวพร นราสดใส
  ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อผลของการปฎิบัติสมาธิกับความฉลาดทางอารมณ์ กรณีศึกษานักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 • 065 นางสาว สุจิตรา วงษ์วิวงษ์
  การเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 066 สามเณร คมกฤษฎิ์ มีซอง
  ทัศนคติความคิดเห็นและพฤติกรรมการสวดมนต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 067 พระชัยณรงค์ ชัยวงค์
  ทัศนคติของสามเณรนักเรียนที่มีต่อความเชื่อ เรื่องนรก-สวรรค์ อันส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตน กรณีศึกษา สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 • 068 นางสาว โชติกา พิมพุฒิ
  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของพระสงฆ์ กรณีศึกษาวัดในเขตเมือง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 • 069 นางสาว ณัฐพร ภู่พูลทรัพย์
  แรงจูงใจการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กรณีศึกษาผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ธรรมสถานวิมลธรรม วัดป่าเจริญราช คลอง 11 ลำลูกกา ปทุมธานี
 • 070 สามเณร ธวัชชัย เครือเรือน
  บทบาทของวัดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน กรณีศึกษาวัดน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 • 071 นาย ธารินทร์ จงกุลสถิตชัย
  การดูแลผู้สูงอายุครอบครัวไทยมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร
 • 072 พระมหาธีระยุทธ วรรณรส
  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนโดยครูพระสอนศีลธรรม กรณีศึกษาโรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • 073 นางสาว ปริญญา เรือนอินทร์
  ทัศนคติเรื่องการบนบาน กรณีศึกษาชุมชนบ้านเอื้ออาทรวัดพระเงิน(ซอยวัดส้มเกลี้ยง) ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
 • 074 นางสาว วิภัทรา แสนโดด
  ทัศนคติของผู้นำครอบครัวที่มีต่อการทำบุญสลากภัตในหมู่บ้านสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
 • 075 พระวีระวัฒน์ อินเขียว
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติ แผนกสามัญศึกษาพุทธโกศัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 • 076 นาย ศรายุทธ เหมหรรษา
  ทัศนคติของชาวต่างชาติในประเทศไทยที่มีต่อการสักยันต์
 • 077 นางสาวศศิธร น้อยวิไล
  ความรู้ความเข้าใจเรื่องบุคลิกภาพและจริต 6 ในพระพุทธศาสนาของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 078 นางสาว อรวิกา ตันติเศรณี
  ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยการปฏิบัติกรรมฐาน กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 079 พระปิยพัทธ์ ก๊ะจันต๊ะ
  ทัศนคติการอยู่ปริวาทสกรรมของพระภิกษุหอพักสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
<<< อ่านทั้งหมด >>>