รายชื่อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2557 • 001 นางสาวขวัญชนก สงขกุล
  เหตุผลการตัดสินใจเลือกดำรงสมณเพศกับการลาสิกขาของพระภิกษุ สามเณรนักศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
 • 002 นางสาวขวัญหทัย คงขวัญเมือง
  พิธีกรรมชาวพุทธชุมชนกะเหรี่ยง กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงบ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
 • 003 พระจตุพล พันชน
  พระเครื่องกับสังคมไทย กรณีศึกษาผู้ประกอบการแผงพระ ตลาดธนบุรี(ตลาดนัดสนามหลวง 2) เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
 • 004 นายชยานนท์ ภาคีวัฒน์
  คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นครูตามหลักคริสต์ กรณีศึกษาคณะรวีวารศึกษา คริสตจักรที่สอง สามย่าน และ ศูนย์คริสเตียนบริการรุ้งเพชรคอนโด ถนนพระรามสอง
 • 005 นางสาวช่อแก้ว เขม้นงาน
  สภาพการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธ กรณีศึกษาโรงเรียนวัดลาดระโหง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 006 นางสาวณัชชา อินทะชัย
  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อประเพณีลอยกระทง กรณีศึกษาสถานที่ลอยกระทงมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • 007 นางสาวนฤมล ชัยศรี
  ความรู้ความเข้าใจที่มีต่อวันธรรมะสวนะในพุทธศาสนา กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 008 นางสาวพัชรี แหสมุทร
  ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีต่อศาสตร์นพลักษณ์ในการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • 009 นางสาวพิชญ์สินี ฉลาดดี
  ความเชื่อในการนับถือผีที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตปัจจุบันของชาวล้านนา กรณีศึกษาตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่/li>
 • 010 นางสาวภาวิณี ลิมปิศิริสันต์
  การศึกษาคำสอนของพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หรือ หลวงพ่อวีระ ถาวโร)
 • 011 พระมานิตย์ ปริพล/strong>
  ศึกษาพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญในวัฒนธรรมอีสานที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านดอนหลี่ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 • 012 นางสาวลลิตา ศิรินพวงศ์
  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 กรณีศึกษาบริษัท เอ็น เอส ดีลักซ์ จำกัด จังหวัดนครปฐม
 • 013 พระวทัญญู ธิยะคำ
  ศึกษาพิธีกรรมสืบชะตาที่มีต่อวิถีชีวิตชาวล้านนา กรณีศึกษาชุมชนบ้านป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 • 014 นางสาวศรีราณี แสงวิกุลกิจ
  พิธีทิ้งกระจาดของอนัมนิกายาราม กรณีศึกษาความเชื่อและพิธีกรรม
 • 015 นางสาวศศิภา รวมพวก
  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม
 • 016 นางสาวศิริวรรณ กานดา
  ความเชื่อเรื่องโชคลางกับการประกอบอาชีพค้าขายของชาวพุทธ กรณีศึกษาตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 • 017 นางสาวสมัชชญา มนต์ปภัสสร
  คุณค่าของการสวดมนต์ที่มีต่อพุทธศาสนิกชนในสังคมไทย กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
 • 018 นางสาวสวรรยา สุวรรณ
  เบญจศีลกับชีวิตประจำวัน นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • 019 นายพงศกร ทองจินดาพันธ์
  การรักษาโรคด้วยวิธีการแพทย์พื้นบ้าน และวิธีการทางศาสนา กรณีศึกษาตำหนักปู่ท้าวเวสสุวัณหมู่บ้านพระปิ่น 10 จังหวัดสมุทรสาคร
 • 020 นางสาวสุนิสา สุดใจ
  วิปัสสนากรรมฐานกับความเชื่อเรื่อง การแก้กรรม ในวัดเขาสมโภชน์ จังหวัดลพบุรี
 • 021 นางสาวอนงค์นาฏ พัฒนศักดิ์ศิริ
  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • 022 นางสาวกมลลักษณ์ สุวุฒโฑ
  ทัศนคติต่อพระพุทธศาสนาของเด็กคอสเพลย์ กรณีศึกษาเด็กคอสเพลย์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • 023 นางสาวดวงรัตน์ ชิ้นฮะง้อ
  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของประชาชนหมู่ 4 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 • 024 นางสาวดาวเรือง เหลืองประภา
  ความเชื่อต่อการบูชาพระพิฆเนศของนักเรียนนาฏศิลป์ กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • 025 นายธนโชติ นพพรมงคล
  ความเชื่อเรื่องกฏแห่งกรรมของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 026 นายธนพล สุภาภินันท์
  ทัศนคติของพุทธศาสนิกชนวัยรุ่นที่มีต่อศาสนาอื่น กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 027 นางสาวธนัชณิช ติระพัฒน์
  ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการอุ้มบุญ กรณีศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 028 นางสาวธัญญาพร ถาวรศรีสกุล
  วิเคราะห์รูปแบบการตักบาตรและถวายภัตตาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์
 • 029 นางสาวนวรัตน์ พรบุญบานเย็น
  เบญจศีลและเบญจธรรมในชีวิตประจำวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ปีการศึกษา 2557 กรณีศึกษานักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักศรีตรัง มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 030 นางสาวนัฐณฎา แสงสากล
  ทัศนคติวัยรุ่นไทยที่มีต่อกระแสนิยมเกาหลี กรณีศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 031 นางสาวเบญจมา หาญวงศ์ไพบูลย์
  การแต่งงานของคนต่างศาสนา กรณีศึกษาชุมชนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่
 • 032 นางสาวปรียาพรรณ ศรีนางแย้ม
  อิทธิพลจากการนำเสนอข่าวของสือมวลชนประเภทหนังสือพิมพ์ที่มีต่อความศรัทธาในพุทธศาสนา
 • 033 นางสาวปุณยวีร์ อิสริยะพร
  ความเชื่อเรื่องการเกิดใหม่ของชาวพุทธไทย กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 034 นางสาวพิชญา มุขโต
  บทบาทของพระสงฆ์ในการดูแลผู้ป่วยเอดส์วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 • 035 นางสาวพิมกนกวรรณ สงค์แก้ว
  แรงจูงใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กรณีศึกษาผู้เข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • 036 นางสาวสุทธิดา คล้ายคลึง
  ปัญหาการดำเนินชีวิตและแนวทางการแก้ไขของเยาวชน ตามหลักพระพุทธศาสนา กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • 037 นางสาวอภิชญา วงษ์โต
  การแพทย์ทางเลือก กรณีศึกษาหมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)
 • 038 นางสาวอรปรียา สมเชื้อเวียง
  ความพึงพอใจของนิสิตนานชาติที่มีต่อหลักสูตรพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • 039 นายอัสฟารอนี อูมา
  หลักความเชื่อและพฤติกรรมของชาวมุสลิมในชุมชนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่
 • 040 นางสาวอาทิมนต์ มีดา
  พิธีเจ้าเซ็น กรณีศึกษากลุ่มชาวมุสลิมนิกายชีอะห์ฝั่งธนบุรี
 • 041 นางสาวรัตติยา นิยมวงศ์
  ความเชื่อต่อพระธาตุประจำปีเกิดของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 042 นางสาวกมลรัตน์ บิญใชยะ
  การนำหลักคุณธรรม 8 ประการมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 043 พระนเรศ เสวิกา
  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมธรรมะ กรณีศึกษาค่ายวัยใส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • 044 พระวิษณุ ตะคุ
  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 045 นายสกล สถิตย์พงษ์
  ทัศนคติของชาวพุทธที่มีต่อพิธีสวดพระอภิธรรม กรณีศึกษาชุมชนวัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
 • 046 นางสาวกรรณนิภา เจริญพงศ์ถาวร
  ปัจจัยที่มีต่อการเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • 047 นางสาวจรินพร จันทร์จู
  พฤติกรรมด้านเบญจธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบางปิ้ง จังหวัดสมุทรสาคร
 • 048 นางสาวจริยา ศรีกลัด
  วิธีการระงับความโกรธของนักศึกษาตามแนวทางพุทธศาสนา กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 • 049 นางสาวจิราภา ศรีสวัสดิ์
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถวายสังฆทานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กรณีศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 • 050 นางสาวชนนิกานต์ แดงเกิด
  ทัศนคติความเชื่อพฤติกรรมและปัจจัยการบูชาพระพรหมของคนไทย กรณีศึกษาพระพรหมเอราวัณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์
 • 051 นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน
  ทัศนคติความเชื่อของประชาชนเกี่ยวกับการบูชาพระราหูอันส่งผลต่อพฤติกรรมและปัจจัยการบูชา กรณีศึกษาวัดศรีษะทอง จังหวัดนครปฐม
 • 052 นายณภัทร สืบจากสิงห์
  จรรยาบรรณวิชาชีพครูในความเห็นของครู กรณีศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • 053 พระธนพล กัลปพฤกษ์
  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระนักศึกษา กรณีศึกษา พระภิกษุสามเณร ที่พักสงฆ์น้ำทองสิกขาลัย วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 054 นางสาวณัฐวดี ก้อนผา
  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของวัยรุ่นไทยตามหลักโภชเนมัตตัญญุตา กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 055 นางสาววรรณวนัช สุวรรณรินทร์
  ทัศนคติของวัยรุ่นตอนปลายที่มีต่อการตัดสินใจฆ่าตัวตาย กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
 • 056 นางสาวนันทวรรณ ชละธาร
  ทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพระสอนศีลธรรม กรณีศึกษาโรงเรียนวัดราชบพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • 057 นางสาวปัญจาภรณ์ โตใหญ่
  การอบรมเลี้ยงดูบุตรของชาวพุทธที่มีต่อพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
 • 058 พระพงษ์ศิริ ขันติกุล
  ความเชื่อเรื่องการให้ทาน ตามหลักพระพุทธศาสนามหายาน กรณีศึกษาชาวไทยพุทธเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร
 • 059 นางสาวเพียงเพ็ญ แป้นจันทร์
  การดำเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา
 • 060 นางสาวภาวิตา ยากลิ่นหอม
  ความเป็นกัลยาณมิตรของบุคลากร วิทยาลัยศาสนศึกษา ตามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 061 นางสาววิชรัตน์ เจริญรัตนกิตติ
  ทัศนของวัยรุ่นต่ดโทษประหารชีวิตในคดีข่มขืน กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • 062 พระมหาศราวุฒ ชัยเสนา
  พฤติกรรมด้านความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษาโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • 063 นางสาว ศศิภา ศรีบางรัก
  สถาบันครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนสภาราชินี อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 • 064 พระสมคิด ไชยมูล
  ความรู้ความเข้าใจเรื่องชีวิตแลจริต 6 ตามหลักพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • 065 พระสังคม สิมมา
  การนำหลักธรรมไตรสิกขามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 066 พระสามเมียะ แซ่หลาว
  สิทธิชนพื้นเมืองกับกลไกและกระบวนการค้านสิทธิมนุษยชน กรณีศึกษา หมู่บ้านนางแลใน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 • 067 นางสาวสุมานา สิริทวีสิน
  ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนนาคประสิทธิ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • 068 นายจารุลักษณ์ วิวัฒนวรชกุล
  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
 • 069 นายจุติพงษ์ ภักดีไตรภพ
  ภัยพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
 • 070 นางสาวณัฐมน นาคเกลี้ยง
  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน ในจังหวัดนครปฐม กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
 • 071 นางสาวรติมา รัศมี
  ทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีต่อการทำแท้ง กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 072 นายราชฤทธิ์ ขวัญสอน
  การกระตุ้นเตือนให้วัยรุ่นคุมกำเนิดอย่างเคร่งครัดและถูกวิธี
 • 073 นางสาวธราภรณ์ ทางดี
  ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการพัฒนาคุณธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
 • 074 นางสาวณิชา กุลเสวตร์
  ปัจจัยในการเปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นคริตชน กรณีศึกษาคริสตจักรใจผูกพัน
 • 075 นายจิรายุ อมรเศธกุล
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดราชบพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • 076 นายพงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์
  วิเคราะห์ต้นเหตุความเครียดและวิธีแก้ปัญหาความเครียดของวัยรุ่นชาวพุทธ กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 077 นายยุทธนันท์ จันทร์ประสาท
  ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการสักยันต์
<<< อ่านทั้งหมด >>>