รายชื่อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2556 • 01. ชุตินันท์ คำวิชัย
  อัตลักษณ์และการรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ลาวครั่ง กรณีศึกษา บ้านกงลาดและบ้านทุ่งผักกูด ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
 • 02. พระพงษ์พันธ์ อาระ
  ชาวพุทธกับพระเครื่อง กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 03. สามเณรสรายุทธ รตะกุลชัย
  พิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนาของชุมชนชาติพันธุ์ลัวะ : กรณีศึกษา ชุมชนชาติพันธุ์ลัวะ ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน
 • 04. ชัยสิทธิ์ ภาษีทวีเกียรติ
  บุคลิกภาพด้านจริต 6 ตามแนวพุทธศาสนา กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 05. รมย์รวินท์ โหตรภวานนท์        
  พฤติกรรมการบูชาพระเครื่องของประชาชนในย่านท่าพระจันทร์ เขตพระนคร

 • 06. ณัฐนพิน เจียเจริญ
  ความเชื่อกฎแห่งกรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 07. ศศิภา พิลึก
  การศึกษาเรื่องการแก้กรรมในพุทธศาสนา : กรณีศึกษา วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)

 • 08. ชีวินทร์ การะพัฒน์         
  ทัศนคติความเชื่อพฤติกรรมและปัจจัยการบูชาพระพิฆเนศวรของคนไทยและชาวต่างชาติ กรณีศึกษา พระพิเฆเนศวรหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 • 09. ธัชภาส เหล่าเลิศงามวงศ์
  พฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษามหาวิทยาลัย

 • 10. สิทธิเดช กานุสนธ์
  การศึกษาศรัทธา 4 ของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 • 11. ชณัดดา ปัชชนาวงค์กูล
  การศึกษาพฤติกรรมทางจริยธรรม : กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 • 12. อัครวินท์ ศิริวิมลวรรณ
  การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเรื่องไตรลักษณ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท

 • 13. กันต์กนิษฐ์ ศิรินรกุล
  ค่านิยมในการทำศัลยกรรม

 • 14. ปรียาวดี แก้วประเสริฐ
  การศึกษาผลกระทบของสติสัมปชัญญะต่อผู้เล่นกับเกมส์ออนไลน์แนว MOBA

 • 15. ญาดา มะลิลา
  การประยุกต์ใช้หลักทศพิธราชธรรมกับภาวะผู้นำ กรณีศึกษา : นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา

 • 16. อลิสรา แท่นรัตน์
  ทัศนคติของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 • 17. ฉวีวรรณ ชังคมานนท์
  การศึกษาทัศนคติของคนไทยที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 18. ชนากานต์ สายวรรณ์
  ทัศนคติในการคบมิตรตามแนวพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 19. กุลธิดา สว่างจิตร
  ศึกษาความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีพระร่วง โรจนฤทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

 • 20. พนิดา แย้มสุวรรณ
  วรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วงกับจิตรกรรมฝาผนังภาพ ไตรภูมิพระร่วง กรณีศึกษา พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (วัดพระธาตุภูเขาทอง)

 • 21. ธนรัตน์ วิริยาลัย    
  ทัศนคติของชาวไทยพุทธในสังคมปัจจุบันที่มีต่อการบรรพชาอุปสมบทของบัณเฑาะก์

 • 22. กัญญนันทน์ ปวริศร์ศิริกุล
  พลังศรัทธาและค่านิยมของคนไทยที่มีต่อสมเด็จพระปิยมหาราช (เสด็จพ่อ ร. 5) กรณีศึกษา : ประชาชนที่มาสักการะบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า

 • 23. รตณพร ปู่จุ้ย
  ผลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน : กรณีศึกษาผู้ที่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

 • 24. อนุกูล ผาภูธร    
  การบริหารธุรกิจตามแนวพุทธธรรม : กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 • 25. จิตสุดา จันทร์เปล่งแสง
  ทัศนคติต่อร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 • 26. กมลชนก ยุกติรัตน
  ดนตรีกับการฝึกสมาธิ : กรณีศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สมาธิในการเล่นดนตรี

 • 27. ธนวัฒน์ สงวนหมู่
  พิธีฮัจญ์

 • 28. สามเณรธาดารัฐ แดงป่า

  บริโภคนิยมกับวิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในสังคมไทย
 • 29. ไกรยุทธ ส่าโท
  ศึกษาความเชื่อในพระพุทธศาสนาของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาชาวกะเหรี่ยงบ้านเมืองน้อย ตำบลเวียงเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • 30. ณัฐปภา พงษ์ธนู
  การนำหลักอิทธิบาท 4 ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพของบัณฑิตศึกษาจากวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 31. ชามิพร ศรีแจ่ม
  สมาธิกับการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

 • 32. พระพรพนม ลีโคตะ
  กรรมฐานกับผู้ป่วยระยะสุดท้าย : กรณีศึกษา ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 • 33. พระไสว ชีน้อย
  พระเจ้าล้านทอง : พุทธศิลป์ภายในพระอุโบสถวัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 • 34. ฉัตรสุภา พงษ์ธานี
  การประยุกต์ใช้หลักธรรมเรื่องทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในพุทธศาสนาเถรวาท : กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 35. รัชนีกร ช่างศรี
  ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา กรณีศึกษา : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

 • 36. วาทิณี อลามคาน
  ศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา กรณีศึกษา : วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

 • 37. อมรรัตน์ แสงอาทิตย์
  การพัฒนาความฉลาดทางด้านอารมณ์ ด้วยการปฏิบัติสมาธิแบบอานาปานสติในพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

 • 38. จรินทร์ทิพย์ ทิพยภาคิณ
  ความเชื่อของชาวพุทธต่อรูปปั้นไก่ในวัดหทัยนเรศวร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 • 39. ปณพร เหมหรรษา
  การศึกษาวิถีการปฏิบัติตามแนวทางท่าน ติช นัท ฮันห์ : กรณีศึกษา สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

 • 40. ปฐมพร แก้วหนู
  การศึกษาทัศนคติในการวิพากษ์วิจารณ์พระพุทธศาสนาเถรวาท

 • 41. เมธินี นนท์ก่ำ
  การศึกษาทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อการประยุกต์ใช้จริยธรรมของผู้ขาย : กรณีศึกษา ตลาดเทเวศร์และตลาดรมยาง กรุงเทพมหานคร

 • 42. การีมา ฉัตรสุวรรณ
  สถานภาพ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ของสตรีมุสลิมตามหลักการอิสลาม

 • 43. ธนัฏฐา คณินธรกุล
  การปฏิบัติธรรม : กรณีศึกษา สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข

 • 44. ทักษิณา ใจห้าว
  ทัศนคติของข้าราชการตำรวจต่อหลักจริยธรรมในวิชาชีพ : กรณีศึกษา ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • 45. อลีนา ปานสวัสดิ์
  บทบาทของวัดกับการพัฒนาจิต กรณีศึกษาวัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • 46. ธารารัตน์ อมาตยกุล
  ความสุขในการทำงานขององค์กรโดยหลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษา สำนักทางหลวงที่ 11 กรมทางหลวง แขวงการทางสมุทรสาคร สังกัดกระทรวงคมนาคม

 • 47. สิริลักษณ์ ลิ้มจำรุญ
  ทัศนคติของชาวพุทธที่มีต่อความเชื่อในเรื่องการทำบุญ : กรณีศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล

 • 48. ณัฐวุฒิ คำแพงน้อย
  การประยุกต์ใช้หลักทิศ 6 ในชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

 • 49. ปรเมษฐ นวลเศรษฐ
  คติไตรภูมิกับการออกแบบพุทธสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง

 • 50. เมวิกา ประสานพจน์
  ทัศนคติเรื่องความสุขในพุทธจริยศาสตร์กับโครงการดนตรีบำบัด กรณีศึกษา : โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • 51. ยุวดี เอี่ยมมงคลสกุลศ
  ทัศนคติของนักศึกษาต่อการนำศีล 5 มาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจออนไลน์ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 • 52. วิศิษย์ศักดิ์ วิศิษฐฏ์สินธพ
  หลักอหิงสาและเชนศาสนิกชนในประเทศไทย

 • 53. หทัยภัทร ตุ้มอ้าย
  ผลลัพธ์จากการนำหลักพุทธรรมของพระนิชิเร็นไดโชนิน มาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษา สมาชิกของสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

 • 54. สุภาวรรณ ศรีวาลี
  บทบาทพระสงฆ์กับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย : กรณีศึกษา พระสงฆ์กลุ่มอาสาคิลานธรรม

 • 55. รพีพัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
  อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของวัยรุ่น : กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 56. สาธนี ธนิตพิพัฒน์
  ศึกษาผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของเยาวชนหลักสูตรเนกขัมมบารมี : กรณีศึกษา ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์ 1

 • 57. ปิยะพร เหล่าอารีจิตกุล
  ทัศนคติการกินเจ : กรณีศึกษา วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ต. บางช้าง อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม

 • 58. สาพิมพ์ปภา เขียวหวาน
  ความเชื่อของคนไทยพุทธที่มีต่อเทพเจ้าในศาสนาฮินดู กรณีศึกษา พระตรีมูรติ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์

 • 59. พระพิธาน จอพอ
  ศึกษา “วัฒนธรรมชาวกะเหรี่ยงกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาชาวกะเหรี่ยงในตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน”

 • 60. สุวลักษณ์ กันยา
  พิธีกรรมการเลี้ยงผีบ้านและการเลี้ยงผีละมังของกลุ่มชาติพันธุ์ละว้า : กรณีศึกษา ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮออด จังหวัดเชียงใหม่

 • 61. รุจิรา ผกาแก้ว
  ผลของโปรแกรมการเรียนดนตรีระดับต้นต่อเด็กที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายสมาธิสั้น กรณีศึกษา : โรงเรียนดนตรี เคพีเอ็น สีวลี

 • 62. พณัฎฐา วราสิน
  ศึกษาทัศนคติของชาวไทยที่มีต่อการดูดวงชะตา : ศึกษากรณีเฉพาะบริเวณท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร

 • 63. ฐานิดา ไชยนันทน์
  ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัญหาในการศึกษาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยในปัจจุบัน : กรณีศึกษาประสบการณ์ส่วนบุคคลจากการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้น ปีที่ 4 วิทยาลัยศาสศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 64. ศรีวรา รัตนะธาดา
  ศึกษาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่อง “บุญกิริยาวัตถุ10” ของพุทธศาสนิกชนไทยรุ่นใหม่ : กรณีศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกาตอนปลาย ปีที่ 6 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

 • 65. ระวิวรรณ แคนวงค์
  วิธีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมกับเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัยในบรมราชูปถัมภ์

 • 66. กุลจิรา เหล่าประเสริฐ
  การศึกษาค่านิยมในการเลือกสถาบันเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครอง : กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนราชินี และโรงเรียนวัดอินทราราม

 • 67. สโรชา อัศวรังติคุณ
  วิธีการนำอิทธิบาท 4 ไปประยุกต์ใช้ในวงโยธวาทิต : กรณีศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม

 • 68. กิริยา วรกัลยากุล
  อาชีพกับความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักคำสอนพุทธศาสนา

 • 69. บูรณี แซ่ตั้ง
  การเกิด การแต่งงาน การตายของชาวไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษาเขตบางแค กรุงเทพมหานคร

 • 70. พาขวัญ ทับไทย์
  การนำสมาธิมาประยุกต์ใช้กับนักธุรกิจ : กรณีศึกษา นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (หุ้น)

 • 71. บงกช วงษ์สินสุขิน
  การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาความอ้วน

 • 72. ภัทรธรณ์ แสนพินิจ
  ความศรัทธาของคนไทยในสังคมปัจจุบันที่มีต่อพระศิวะมหาเทพ : กรณีศึกษา เทวาลัยพระศิวะมหาเทพ ปิ่นเกล้า

 • 73. พระอมรวิทย์ ยิ้มเข็ม
  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเผยแผ่ธรรมะ : กรณีศึกษาทีมงานพุทธเทนเมนต์

 • 74. นิมิตรา สิงห์ทองอยู่
  ศึกษาประเพณีสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • 75. เพลิญเพ็ญ โพธารมภ์
  การนำหลักสันโดษมาประยุกต์ใช้ในยุคบริโภคนิยม : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 • 76. วรรษมน ม่วงศิริ
  การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ด้านโภชนาการตามแนวอาหารหลัก 5 หมู่ : กรณีศึกษาวัดสิงห์ จอมทอง และวัดนินสุขาราม

 • 77. ฤกษ์วดี จิรโภคากุล
  หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนพุทธและนักเรียนคริสต์ : กรณีศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษ

 • 78. วิศัลย์ศยา ชนทยานรากุล
  พิธีกรรมคุนชิ จังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น : กรณีศึกษาวัฒนธรรมการร่ายรำฮนโอโดริ รูปแบบฟุจิมะ

 • 79. แพรวดี ภัทรนนท์
  ทัศนคติของชาวพุทธต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวัด : กรณีศึกษา วัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม

 • 80. คเชนทร์ กล้าสงคราม
  เรือนเครื่องผูกของชาวญัฮกุร: กรณีศึกษาเรือนญัฮกุรดั้งเดิม บ้านไร่ ตำบลวังอ้ายโพธิ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

 • 81. ชนาธิป วิรยศิริ
  ปัญหาวัยรุ่นไทย กับการแก้โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องทิศ 6 :กรณีศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

 • 82. สกาวรัตน์ แสนสระ
  ทัศนคติเรื่องกฎแห่งกรรม : กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

<<< อ่านทั้งหมด >>>