รายชื่อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2555 • 01. ชนะเทพ พึ่งภักดี
  ผลกระทบของสื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีต่อสำนึกทางจริยธรรมของนักเรียน กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยาใน พระอุปถัมถ์ฯ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • 02. ขวัญสุดา เชิดชูงาม
  ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคนไทยและชาวต่างชาติที่มีต่อพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)
 • 03. ชญาภา ศรีวิลาศ
  การผ่อนคลายความเครียดกับพุทธศาสนา
 • 04. กฤชธัช  หิรัญวัฒนา  
  การเจริญสติภาวนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตได้อย่างไร กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 • 05. ภัชศุ  ฐิตะรภัส         
  การปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตและจิต (กฎแห่งกรรม ธรรมปฏิบัติ)

 • 06. พระอภิวัฒน์  เรืองพูล
  อิทธิพลของพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือ “เรื่องนิพพานสูตร” ที่มีต่อวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวล้านนา : กรณีศึกษา บ้านร้องแหย่ง – บ้านผ้าขาว ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

 • 07. Supakorn  Lertlumnapakul
  Buddhism and the cognitive sciences: a psycho-physiologigal study

 • 08. พนิดา  พรมตง         
  พุทธศาสนากับการบริจาคโลหิต : กรณีศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มาบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลศิริราช

 • 09. พิมใจ  นกแก้ว          
  การคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบอาชีพแพทย์ : กรณีศึกษา นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 10. นิภาภรณ์  ประทุมชาติ           
  การเปลี่ยนมาเป็นคริสเตียนของชาวไทยพุทธ

 • 11. มุทิกา  สุกรณ์
  การดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 • 12. วรรณิสา  รัตนวิหค   
  การนับถือผีมอญ กรณีศึกษา : ชาวมอญวัดบางปลา ตำบลบ้านเกาะ จังหวัดสมุทรสาคร

 • 13. ธนวรรณ  อนรรฆมณี และคนอื่นๆ       
  พุทธศาสนากับกองทัพไทย : กรณีศึกษา กองทัพเรือ

 • 14. เบ็ญจวรรณ  ศิลป์มหาบัณฑิต และคนอื่นๆ        
  พุทธศาสนากับกองทัพไทย : กรณีศึกษา กองทัพบก

 • 15. พชระ  วิมลปกรณ์ และคนอื่นๆ
  พระพุทธศาสนากับกองทัพไทย : กรณีศึกษา อนุศาสนาจารย์กองทัพอากาศ

 • 16. ณิชารีย์  พุ่มกุมาร      
  พุทธศาสนากับการปฏิบัติหน้าที่ของชข้าราชการตำรวจ : กรณีศึกษา อนุศาสนาจารย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • 17. กัญจน์ศรณ์  ศรีสกุลดี
  การคลายความเครียดตามแนววิถีพุทธ

 • 18. พระมหาจรูญ   ไชยเบ้า          
  ผลของการฝึกสมาธิต่อศักยาภาพในการเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี

 • 19. พิมพ์รวี  เมฆพัฒน์   
  ทัศนคติของนักศึกษาต่อพิธีไหว้ครูโขน-ละคอนกรณีศึกษานักศึกษาสาขาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • 20. กัญญาณัฐ  นาคะโยคี 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อเรื่องเปรตของพุทธศาสนิกชน : กรณีศึกษา วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

 • 21. ณัฐวุฒิ  เกตุก่อ         
  อิทธิพลและความศรัทธาต่อครูหมอมโนราห์ (ผีบรรพบบุรุษ)

 • 22. พลภัทร  ศรีหิรัญ      
  ประวัติความเป็นมาของตาลปัตรในพระพุทธศาสนา

 • 23. สุธินี  เจริญสุขธนวัฒน์         
  บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา หลวงพ่อทวีศักดิ์  ชุตินฺธโร (หลวงพ่อเสือดำ) วัดศรีนวลธรรมวิมล เขตหนองแขม

 • 24. ชนมน  บุญยะรัตกานนท์       
  ทัศนคติการกินเจของชาวพุทธตามหลักคำสอนพุทธศาสนามหายาน : กรณีศึกษา วัดโพธิ์แมนคุณาราม

 • 25. ปริญดา  สังขโอกาส  
  การนำหลักธรรมเรื่องพรหมวิหาร 4 มาใช้ในชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 • 26. วิไลลักษณ์  เจียกรัมย์ 
  แนวคิดบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นในภาพยนต์อนิเมชั่นของฮายาโอะ มิยาซากิ

 • 27. จิตตวีร์  ปิยวัชรวิจิตร
  การนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการครองเรือน

 • 28. ชมกมล  วงศ์ชุติโรจน์

  ศึกษาพุทธศาสนิกชนกับการนำหลักคำสอนของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมาประยุกต์ใช้ : กรณีศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
 • 29. อลิษา  ม่วงสาร         
  วิเคราะห์จริยธรรมที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนแอนนิเมชั่นตะวันตก

 • 30. ติรณา  รัศมี  
  อิทธิพลของเพลงร็อคสากลที่มีผลต่อความคิดทางจริยธรรม

 • 31. ดวงพร  จันทร์สว่าง  
  การใช้บทสวดมนต์คาถาพาหุงของชาวพุทธศาสนิกชน

 • 32. แพรวพรรณ  ศรีวิลัย 
  แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการบวชเนกขัมจาริณี (บวชีพราหมณ์) : กรณีศึกษาผู้บวชเนกขัมจาริณี (บวชีพราหมณ์) ที่วัดชัยสิทธาวาส จังหวัดปทุมธานี

 • 33. กัลยาณี  สุรธนานันต์ 
  พระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์ : กรณีศึกษา มูลนิธิเทียนฟ้า  เขตสัมพันธ์ธวงศ์

 • 34. ปฐมาวดี  พันธ์พิมพ์  
  สมาธิกับการบำบัดโรคมะเร็ง : กรณีศึกษา วัดคำประมง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 • 35. พระสุทัศน์  โอชารส  
  พิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า : กรณีศึกษา บ้านห้วยกระ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 • 36. ชนัณชิดา ชูสังข์        
  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในนักเรียน :  กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก Foundation for Childern

 • 37. ณัฐพร โพธิ์วัน          
  ธรรมะกับความรักของวัยรุ่น : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 • 38. ภาณวิภา  จงราช       
  ศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นไทยต่อการเข้าวัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 • 39. พระชัยวัฒน์  กันธิยะ
  ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำนาข้าวของชาวล้านนา : กรณีศึกษา บ้านทุ่งกล้วย ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 • 40. บูรลิน  บุญฤทธิโรจน์ 
  ศึกษาทัศนคติของคนไทยที่มีต่อการแก้บน : กรณีศึกษาวัดโสธรวรารามวรวิหาร

 • 41. นภัส  สุขประเสริฐ    
  ความเชื่อของประชาชนที่มีต่อการสะเดาะเคราะห์ : กรณีศึกษา วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 • 42. ศรสวรรค์ แสงสีทอง 
  การศึกษาความเชื่อของประชาชนที่มีต่อพระพิฆเนศวร : กรณีศึกษา กลุ่มคนไทยที่ศรัทธาพระพิฆเนศวร ศาลพระพิฆเนศวร เขตห้วยขวาง กรุงเทพหานคร

 • 43. ธนัตถ์อร  ทองโสภา  
  การศึกษาความเชื่อเรื่องบุญและบาปในคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก : กรณีศึกษา ผู้นับถือคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก บริเวณวัดเซนต์จอห์น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

 • 44. อชิรญา  สถิตย์วิมล   
  ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการทำบุญตักบาตร : กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 45. พรรณปพร  จันทราสกาววงศ์ 
  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อภาพจิตรกรรมฝาผนัง : กรณีศึกษา วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ

 • 46. ฐาปณี  ดวงศิริ          
  การปลูกผังคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 • 47. กนกพร ไทรฟัก
  พระพุทธศาสนากับกองทัพไทย กรณีศึกษาอนุศาสนาจารย์กองทัพอากาศ

 • 48. กวิสรา เมธากวินโสภณ
  พระพุทธศาสนากับกองทัพไทย กรณีศึกษาอนุศาสนาจารย์กองทัพอากาศ

 • 49. พัทธมน ศรีสอน
  พุทธศาสนากับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ กรณีศึกษาอนุศาสนาจารย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • 50. พิมพ์ชนก เสรีนนท์ชัย
  พุทธศาสนากับกองทัพไทย กรณีศึกษากองทัพเรือ

 • 51. ภรณ์ศรัณย์ โมสิกมาศ
  พุทธศาสนากับกองทัพไทย กรณีศึกษากองทัพบก

 • 52. สุพนิต สิทธิไพศาลวิทยา
  พุทธศาสนากับกองทัพไทย กรณีศึกษากองทัพบก

 • 53. สุพรรณิการ์ สิงห์สุวรรณ
  พุทธศาสนากับกองทัพไทย กรณีศึกษากองทัพเรือ

 • 54. หนึ่งฤทัย กุลวรฐิต
  พุทธศาสนากับกองทัพไทย กรณีศึกษากองทัพบก

 • 55. หทัยชนก เชียงสิน
  พระพุทธศาสนากับกองทัพไทย กรณีศึกษาอนุศาสนาจารย์กองทัพอากาศ

 • 56. กรจงรักษ์ ชาตรูปฏิวิน
  พุทธศาสนากับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ กรณีศึกษาอนุศาสนาจารย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • 57. ภัคพจี นามสวัสดิ์
  พุทธศาสนากับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ กรณีศึกษาอนุศาสนาจารย์ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

<<< อ่านทั้งหมด >>>