รายชื่อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2554 • 01 กิตติพงศ์ เต็มมีศรี
  ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ของคนไทย : กรณีศึกษา ชุมชนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 • 02 พระทรงฤทธิ์ จรูญเรืองฤทธิ์
  ความเชื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อศาล เจ้าพ่อขุนทุ่ง

 • 01. นิติมา  แสงเพ็ชร
  ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมเร่องไตรสิกขา : กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 02. อรณิชา เตะคุณ
  การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการเสี่ยงเซียมซี : กรณีศึกษาวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

 • 03. สามเณรพงษ์พันธ์  พุทธคุณ
  ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้คนเชื่อเรื่องพญานาค กรณีศึกษา : ประชากรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

 • 04. ธวัลรัตน์ ยอดนุ่น     
  การศึกษาการประยุกต์ใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 05. จิตรมณี  คุณาธรรมพงศ์         
  การศึกษาความเชื่อที่มีต่อเจ้าที่จีน : กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

 • 06. พระขจรไกร  สุขจีน                                              
  บทบาทและความสำคัญของพระอุปัชฌาย์ต่อการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา กรณีศึกษา พระอุปัชฌาย์ในเขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 • 07. ปนัดดา  พิจิตรนพรัตน์         
  หลักคำสอนทางศาสนากับการแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร : กรณีศึกษา ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม

 • 08. พระจตุพงษ์ ยศพิมพา           
  ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมในเทศกาลถือศีลกินเจของพุทธศาสนามหายานอนัมนิกาย : กรณีศึกษา โรงเจพังม่วง จ.สุพรรณบุรี และโรงเจบางม่วง จ. นครปฐม

 • 09. ณิชานาฏ ปราศจากอริ
  บทบาทข้าราชการกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (หน่วยงานฝ่ายป้องกัน)

 • 10. ณัฐพงศ์  ทวีศักดิ์วิชิตชัย        

  วิธีการพัฒนาจิตใจแก่เยาวชน : กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก
 • 11. ขวัญขจี  พันธ์ประสิทธิ์เวช     
  ประเพณีบุญข้าวประดับดิน : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

 • 12. ภัทริน อนุตริยะ        
  การนำหลักธรรมเรื่องอิทธิบาท4 มาประยุกต์ใช้ในการเรียน : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 • 13. พิมลสวัสดิ์  สุมณฑา 
  การศึกษาการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาการรังแกในชั้นเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 • 14. ลดารัศมิ์  ธรรมชีวัน  
  การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการเล่นอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาการเล่นเฟชบุ๊ค (Facebook) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น

 • 15. พระกบินดระ บาจราชารยา     
  คุณภาพชีวิตของพระสงฆ์สามเณรในสังคมไทยในปัจจุบัน : กรณีศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ
  วัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • 16. ณพชรชนก จิรพัตรไพรีพ่าย   
  ความศรัทธาของชาวไทยต่องค์พระตรีมูรติ

 • 17. นภ  พุทธเวช            
  ดนตรีในพิธีศพ

 • 18. พระอัศวิน  จันยา     
  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนของบัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล : กรณีศึกษา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน

 • 19. พระชนะชัย  นิราศโศรก         
  ประเพณีกำฟ้าชาวไทยพวน : กรณีศึกษา หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 • 20. พระพรชัย ส้งวัฒนากร          
  ผลการบรรพชาอุปสมบทที่มีต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบัน : กรณีศึกษาวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบล
  สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 • 21. วราภรณ์  เกิดน้อย    
  พุทธศาสนากับการป้องการการหย่าร้างในสังคม

 • 22. ภาภิรมย์  ศรีโสภา     
  รูปแบบการสอนและการปฏิบัติธรรมของสถานปฏิบัติธรรม สำนักสหปฏิบัติฯ จังหวัดนนทบุรี

 • 23. พระครรชิต  มีซอง    
  ประสิทธิพลการศึกษาภาษาบาลีของพระภิกษุสามเณรในเขตกรุงเทพมหานคร

 • 24. ทิพยสุดา  ทัศนสุวรรณ          
  ความเชื่อในพิธีกรรมของชุมชนไทยพวน : กรณีศึกษา ชุมชนไทยพวนบ้านเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 • 25. หัชราพร นิโครธา      
  การบำบัดและฟื้ฟูสภาพร่างกายและจิตใจในผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา มูลนิธิชีวิตใหม่ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

 • 26. หัชราพร นิโครธา      
  การบำบัดและฟื้ฟูสภาพร่างกายและจิตใจในผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา มูลนิธิชีวิตใหม่ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

 • 27. วรรณรวรี  รอดรวย   
  พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก : กรณีศึกษา สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 • 28. พระสุริยา  ชัยวร       
  ศึกษาการสอนภาษาล้านนาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่

 • 29. พระวีรยุทธ  อินเขียว
  ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาท และสถานภาพของหนาน ในสังคมชาวพุทธล้านนา : กรณีศึกษา ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 • 30. สามเณรวินัย  บุณวัน 
  ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาของครูในโรงเรียน : กรณีศึกษาครูมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

 • 31. ณัฏฐ์ยา  ชื่นทิม         
  พุทธวิธีในการฟื้นฟูสภาพจิตใจกรณีศึกษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย : กรณีศึกษา ผู้ป่วยแผนกโรคไตของมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย

 • 32. พงศ์ศักดิ์  ขันเพชร   
  ทัศนคติชาวพุทธต่อการเปลี่ยนการทำบุญวันพระเป็นวันอาทิตย์ : กรณีศึกษา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี

 • 33. กนกร พรสถิตย์วัฒน์
  การนำหลักธรรมเรื่องศีลห้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 34. รุ่งทิพย์  เลิศนิทัศน์   
  แรงรูงใจของประชาชนที่มีความศรัทธ่าอพิธีกรรมของพระสมยศ  ฐานธมฺโม

 • 35. พลอยชมพู  มณีสุขเกษม        
  สุขภาพจิตของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2

 • 36. พระเฉลิมราช  ส้งวัฒนากร     
  ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทองค์กรธุรกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 • 37. วราลักษณ์  นามเสถียร           
  ความเชื่อของพุทธศาสนิกชนชาวไทยกับการไหว้พระเก้าวัด : กรณีศึกษา รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

 • 38. ธนะชัย  รุจิภาสกุล    
  การออกแบบแผนการสอนเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม กรณีศึกษาโรงเรียนรุ่งอรุณ

 • 39. สวรรค์ญา  จันทรวานิช          
  ทัศนคติของชาวพุทธต่อาชีพโสเภณี : กรณีศึกษาในเขตจังหวัดกรงุเทพมหานคร

 • 40. กนกวรรณ บุญช่วยช้อย         
  วันพระของชาวมอญ : กรณีศึกษาชุมชนวัดบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 • 41. พระสุนันท์  แซ่เฮ่อ   
  ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 • 42. พระทรงฤทธิ์ จรูญเรืองฤทธิ์
  ความเชื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่มีต่อศาล เจ้าพ่อขุนทุ่ง

 • 43. สามเณรธวัช จิตอารี
  ประเพณีการสู่ขวัญของชาวไทยภาคเหนือ : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 • 44. พระอุชวัล ศากยะ
  การศึกษาของพระภิกษุสามเณรชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • 45. ศิริญดา ธนะสูตร
  ศึกษาการสอนสาระพระพุทธศาสนาในโรงเรียน : กรณีศึกษาช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

 • 46. พระยัว แซ่ลี
  การศึกษาวิเคราะห์พิธีงานศพของชนเผ่าม้ง : กรณีศึกษา ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 • 47. สามเณรศุภกรณ์ คงพิริยะนันท์
  อิทธิพลของความเชื่อเรื่องลางสังหรณ์ต่อการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

 • 48. พระเทพฤทธิ์ ส่างต๊ะ
  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

 • 49. รุจิกาญจน์ อธิกวัตรพูนสิน
  ศึกษาศรัทธาต่อพระเครื่องของผู้จำหน่ายพระเครื่อง ย่านท่าพระจันทร์ เขตพระนคร

 • 50. เขมาพร ใช้ริ้วเจริญ
  ความเชื่อในการเสี่ยงโชคเรื่อง การซื้อลอตเตอรี่ : กรณีศึกษา บริเวณถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

 • 51. ประภัสสร พัฒนจินดาวุฒิกุล
  การคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบอาชีพค้าขาย : กรณีศึกษา ตลาดคลองขวาง เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • 52. รัตนา เสนาะพิน
  ศึกษาทัศนคติต่อการเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือบันทึกเสียงเพื่อเป็นสื่อให้แก่ห้องสมุดผู้พิการทางสายตา : กรณีศึกษา ห้องสมุดคนตาบอด เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 • 53. กฤษฎา งามพัฒนพงศ์ชัย
  ศึกษาแรงจูงใจของผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนาพยาน พระยะโฮวา : กรณีศึกษา ชุมชนบริเวณเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 • 54. เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์
  ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อระเบียบการแต่งกาย : กรณีศึกษา นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 • 55. ชิตมนา เผ่าอุดมยนต์
  พิธีกรรมการบูชาและรูปแบบปางของพระคเนศ 32 ปาง ที่ปรากฏในอุทยานพระพิฆเนศ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 • 56. ธาราทิพย์ ศรีสัจจา
  พิธีโกนจุก กรณีศึกษา เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า

 • 57. วรรณิกา ถิรชาดา
  บทบาทของฆราวาสในการเผยแผ่พุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษา คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

 • 58. กุลธีรา ไชยนันท์
  ทัศนคติของพุทธศาสนิกชนต่อความเชื่อเรื่องการแก้กรรม

 • 59. อักษร ปานคงคา
  การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นมัธยมศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา สถาบันแม่ชีไทย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 • 60. พิมพ์รตา ปิ่นประเสริฐ
  การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหารธรรมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

 • 61. กิตติพงศ์ เต็มมีศรี
  ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู ของคนไทย : กรณีศึกษา ชุมชนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

<<< อ่านทั้งหมด >>>