รายชื่อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2553 • 001 จันทร์เพ็ญ วงศ์ธีรโรจน์
  บทบาทของพระสงฆ์ในการสร้างสันติสุขในสังคม กรณีศึกษา พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) และ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
 • 002 วรธร ทวิรภาพ
  ทัศนคติของกลุ่มคนวัยทำงานต่อการอยู่เป็นโสด
 • 003 เอกภักดิ์ ศิริธรรม
  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาในปัจจุบัน ศึกษากรณีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 • 004 ธนิษฐา รัตนะ
  ฆราวาสกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กรณีศึกษา : สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
 • 005 เนตราภา ขวัญเนตร
  การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนทหาร
 • 006 สุพัตรา ว่องเจริญศิริ
  การใช้หลักธรรมะจัดการความเครียดของวัยรุ่น กรณีศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทรา ชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
 • 007 กนกวรรณ โพธิ์แก้ว
  วิกฤตศรัทธาของวัยรุ่นต่อพุทธศาสนา
 • 008 นฤพนธ์ แดงงาม
  สุขภาวะของพระภิกษุสงฆ์กับการสูบบุหรี่ กรณีศึกษา : พระภิกษุสงฆ์ในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • 009 พิชญ์สินี แดงทับ
  พุทธศาสนากับวิกฤตการเมือง กรณีศึกษา : นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 010 ลัดดาวรรณ พุดเดช
  การปรับตัวของลาวโซ่งในสังคมปัจจุบัน
 • 011 สมภพ เข็มทอง
  อิทธิพลของสื่อโฆษณาต่อพฤติกรรมผู้บริโภค
 • 012 สุวรรณี เสรีมงคลนิมิต
  ทัศนคติของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อกฎแห่งกรรม
 • 013 พระณัฐพงศ์ ภูมิมิตร
  พิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนาของชาวภูไท
 • 014 พระมหาทวี โพธิ์ตาด
  วัดกับการพัฒนาชุมชน
 • 015 พระมหาเทวา บุญทาทอง
  พระโพธิสัตว์กับงานสังคมสงเคราะห์
 • 016 ธัญญารัตน์ อำพลพงษ์
  โยเรและทางเลือกใหม่ของชีวิต
 • 017 นิพพานี ผิวแดง
  พุทธวิธีแก้ปัญหาการอกหักในวัยรุ่น
 • 018 บุณฑริกา แจ้งเจริญกิจ
  พยาบาลกับปัญหาจริยธรรม
 • 019 เบญจวรรณ กลิ่นอุดม
  พุทธศาสนากับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
 • 020 พัชรีพร มนัสปิติ
  บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาจิตใจของคนในชุมชน กรณีศึกษา : ท่านเจ้าอาวาส วัดป่าทองเนียม เขตหนองแขม กรุงเทพ
 • 021 ภาวินี ศุภสิริวิสาร
  คนทรงกับการแก้ปัญหาชีวิต
 • 022 รุ้งทอแสง ชั้นสุวรรณ
  Pendulum กับแนวทางธรรมชาติบำบัด กรณีศึกษา งานธรรมชาติบำบัดของอาจารย์ สุทธิวัสส์ คำภา
 • 023 เรขา สัมปัตยานนท์
  จรรยาบรรณของนายหน้าขายประกันในสังคมไทยปัจจุบัน
 • 024 วรรณิศา เรืองเดช
  การดำเนินธุรกิจเครือข่ายตามแนวพุทธ กรณีศึกษา : ตัวอย่างชีวิตของผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่าย
 • 025 พระวัชระ เกษทองมา
  ความเชื่อเรื่องพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ในพุทธศาสนิกชน
 • 026 สามเณรอโณทัย พิมูลชาติ
  ครูและผู้ปกครองกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในเด็กอนุบาล
 • 027 อโนชา ปิณฑานนท์
  อิทธิพลความเชื่อเรื่องกุมารทองที่มีต่อคนไทย ในสังคมปัจจุบัน
 • 028 อรุณรัตน์ รกไพร
  บทบาทมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการต่อการสร้างเสริมกำลังใจแก่คนพิการ
 • 029 ประทิน รอดวิมุต
  การประเมินผลการศึกษารายวิชาภาษาบาลี กรณีศึกษานักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • 030 กรวิกา วัฒนไกร
  พุทธศาสนาแบบล้านนาไทย กรณีศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 • 031 กิ่งดาว เหมือนเสน
  พระพุทธศาสนากับการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำรวจ กรณีศึกษา : นักเรียนนายร้อยตำรวจ ตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตำรวจ 2549
 • 032 กิติมา สังข์สุวรรณ
  ธรรมะบำบัด
 • 033 คณิสสรกฤษฏิ์ ดาวประดับวงษ์
  ทัศนะคติของนักศึกษาที่มีต่อการทำบุญโดยการถวายสังฆทาน กรณีศึกษา : นักศึกษาที่เป็นบรรพชิตของมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 034 พระมหาธงชัย กองแก้ว
  ความสำคัญของวันธรรมสวนะในวิถีชีวิตของชาวพุทธ
 • 035 ธนัท สังวาลเพชร
  การศึกษาศักยภาพของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 • 036 ปิ่นกาญจน์ ตันสุวรรณรัตน์
  การเผยแพร่พระพุทธศาสนาทางสถานโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • 037 พจน์รพี ทองกัญชร ทัศนคติของนักศึกษาต่อพิธีไหว้ครูดนตรีไทย กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันตออก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 038 รุ่งทิวา จารุธัญ
  การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำกลาง บางขวาง นนทบุรี
 • 039 วรวีร์ ชิดเจริญ
  จรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้งอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล (กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา)
 • 040 สุพรรณิการ์ สุสายัณห์
  ความเชื่อและศรัทฑาต่อกรมหลวงชุมพร : กรณีศึกษาชุมชนเขตบางกอกน้อย
 • 041 อทิตา พุทธีสกุล
  ทัศนคติของนักศึกษาต่อการทำแท้งในวัยรุ่น กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 042 สามเณรจักรี แซ่โซ้ง
  บทบาทของหมอผี ( ตู่ ตสี เน้ง) ในสังคมชาวม้ง จ.นาน
<<< อ่านทั้งหมด >>>