Thailand Web Stat
รายชื่อสารนิพนธ์ นักศึกษาปีการศึกษา 2550
001 วิลาสินี ภู่เจริญยศ
การปฏิบัติธรรมกับจิตบำบัด
002 ศันศนีย์ ทองนิ่ม
การคลายเครียดด้วยวิธีพุทธ [รายละเอียด]
003 ศุภาภรณ์ พงษ์แพทย์
ศึกษาแรงจูงใจในการถือศีลอุโบสถของพุทธศาสนิกชน : กรณีศึกษาวัดสังฆทานและวัดปทุมวนาราม [รายละเอียด]
004 ประภาศรี กลมแป้น
บทบาทเทพเจ้าต่างๆในศาสนาพราหมณ์ที่มีต่อชีวิตประจำวันของชาวพุทธ
005 นิชฎา รู้น้อม
การปฏิบัติธรรมและผู้ป่วยโรคมะเร็ง [รายละเอียด]
006 ชานา ธรรมกุล
จริยธรรมของการดูแลสัตว์ในสวนสัตว์
007 คำนวณจิตร พวงทอง
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ศาลายากับบุญกิริยาวัตถุ 10 [รายละเอียด]
008 กรองทอง กาญจนเลิศพรทวี
งานสังคมสงเคราะห์ของศาสนาคริสต์คาทอลิก กรณีศึกษาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ [รายละเอียด]
009 สุนันทา มิ่งเจริญพร
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของเยาวชนที่ ยุวพุทธิกสมาคม
010 ณัฐฐา จิระพลังสันติ
การศึกษาเกี่ยวกับเบญจศีล – เบญจธรรมสำหรับมัธยมต้น กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนในบริเวณวัดและโรงเรียนนอกวัด
011 สุทัสศรี สายรวมญาติ
การสอนพระพุทธศาสนาแก่คนตาบอด ศึกษากรณี :โรงเรียนคนตาบอดกรุงเทพ [รายละเอียด]
012 นิยารินทร์ โชคบวรเมธาวัชร์
ศึกษาอิทธิพลความศรัทธาในองค์จตุคามรามเทพต่อพฤติกรรมของชาวพุทธไทยในสังคมปัจจุบัน [รายละเอียด]
013 ธนภรณ์ ฐิติวร
ทัศนคติของคนพิการต่อพุทธศาสนา
014 บุษราคัม พวงจิตร
พระพุทธศาสนาและผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิ : 3 ปีต่อมา [รายละเอียด]
015 พระกัมมัฏฐาน ยุติมิตร (ปวตฺตโน)
พุทธมณฑลกับบทบาทความเป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาโลก [รายละเอียด]
016 กรุณา เกิดศุข
พระพุทธศาสนากับความคิดเรื่องเพศวิถีของวัยรุ่นไทย
017 กัณฐมณี ประสิทธิ์
ความเชื่อของชาวพุทธในการระลึกชาติ [รายละเอียด]
018 กัลยาณี ฤทธิโชติ
ศึกษาวิธีการเผยแผ่ธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) และทองหยก เลียงพิบูลย์ (ท.เลียงพิบูลย์) [รายละเอียด]
019 กิตติพงศ์ น้อยกลัด
เยาวชนไทยกับงานสังคมสงเคราะห์ [รายละเอียด]
020 จารุวรรณ ทองอ้น
ศึกษาปฏิปทาของพระธุดงค์และผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรม [รายละเอียด]
021 ชญาณี วจีวิจิตร
สถานภาพสตรีไทยชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน [รายละเอียด]
022 ชมภูนุช หุ่นนาค
พุทธศาสนากับการเมือง : ทัศนคติของชาวพุทธต่อการเลือกตั้งส.ส. วันที่ 23 ธ.ค. 50 [รายละเอียด]
023 ส.ณ. ณรงศักดิ์ น่วมเจริญ
ความตายและการตายในอนัมนิกายและจีนนิกาย : ความเชื่อ พิธีกรรม และการปฏิบัติ [รายละเอียด]
024 ณัฐญา ทักษิณ
บทบาทคริสตศาสนาคาทอลิกในการพัฒนาการศึกษา (ศึกษากรณี : โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์) [รายละเอียด]
025 ธัญญามณี หมีทอง
การขับเคลื่อนจริยธรรมทางการเมือง : บทบาทของสถาบันพระปกเกล้า [รายละเอียด]
026 ธัญรดี ไตรวัฒนวงษ์
ปัญหาจริยธรรมและปัญหากฎหมาย : การรับตั้งครรภ์แทน [รายละเอียด]
027 ญาณิน สิงห์ธรรม
บทบาทอาจารย์สอนกรรมฐานที่มีต่อการปฏิบัติธรรม ศึกษากรณี ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ วัดธรรมมงคล [รายละเอียด]
028 ผกาพร ขันธรูจี
การตัดสินใจเลือกชมรายการพุทธศาสนาของวัยรุ่นชาวพุทธ [รายละเอียด]
029 พรพาณี ทับทิมโต
การปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรมในเยาวชน ศึกษากรณี โรงเรียนทอสี [รายละเอียด]
030 พัชรินทร์ ลาภนิมิตรอนันต์
พุทธศาสนากับงานอาสาสมัคร : กรณีงานอาสาสมัครมูลนิธิ พอ.สว. [รายละเอียด]
031 พระพีระพล สุขอาษา
บทบาทของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดและชุมชน : ศึกษากรณีวัดอาวุธวิกสิตารามและวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]
032 ภคกุล หมวดพุฒ
การฟื้นฟูจิตใจสตรีที่ประสบปัญหา : กรณีศึกษา มูลนิธิเพื่อนหญิง [รายละเอียด]
033 ภารวี พลอยแก้ว
การนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในการพัฒนาชีวิต กรณีศึกษา : ชุมชนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง [รายละเอียด]
034 มัตติกา จันทร์หอมกุล
“พิธีกรรมศาสนาอิสลาม นิกายชีอะห์ หรือแขกเจ้าเซ็น ในเดือน มุฮัรรอม” กรณีศึกษา : มุสลิมชีอะห์ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย [รายละเอียด]
035 ยุพาพร ปิวะพงษ์
การพัฒนาบุคลากรทางด้านคุณธรรม : กรณีศึกษาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ข.ส.ม.ก.) [รายละเอียด]
036 ยุพาพร อังกุรวานิช
วัดพระธรรมกายและการใช้สื่อสมัยใหม่ เผยแผ่ธรรมะ [รายละเอียด]
037 ระพีพรรณ ขาวเรือง
บทบาทของดนตรีบำบัดที่มีต่อจิตบำบัด [รายละเอียด]
038 รัชดาพร อมรศิลป์
ชีวิตนักบวชหญิงในศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกในสังคมไทยปัจจุบัน : มุมมองทางสังคมวิทยาและจิตวิทยา [รายละเอียด]
039 รุ้งตะวัน โอชา
ผลกระทบของโรงเรียนคริสต์ที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนชาวพุทธ กรณีศึกษา : โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน [รายละเอียด]
040 โรสิตา แสงสกุล
อิทธิพลของเครื่องรางของขลังที่มีต่อชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน [รายละเอียด]
041 วรนุช หงษ์ทรงเกียรติ
คุณธรรมและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนากับครูอาจารย์ [รายละเอียด]
042 วิลาวัลย์ ชูกวีวัฒน์
โครงการรักษาใจยามเจ็บป่วยของโรงพยาบาลศิริราช
043 ศรัญญา ประทีปถิ่นทอง
บทบาทผู้ปกครองในการปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย กรณีศึกษา : ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด]
044 ศศิวิมล สุดเสนาะ
จริยธรรมธุรกิจอุปโภคบริโภค กรณีศึกษา : ธุรกิจอาหาร [รายละเอียด]
045 ศิริพร สกุลเจริญพร
บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาการศึกษา กรณีศึกษา : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล [รายละเอียด]
046 สุมาลัย ศรีธรรมาสุข
การสอนคุณธรรมในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ [รายละเอียด]
047 อติชาต มณฑาทิพย์
บทบาทของนักจัดรายการวิทยุต่อการปลูกฝังคุณธรรมของเยาวชน (วัยรุ่น) ในสังคมกรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]
048 อาภาพร เอี่ยมอยู่แท้
การปรับตัวของพระสงฆ์ในสังคมไทยปัจจุบัน ศึกษากรณีพระสงฆ์จากภาคอีสาน [รายละเอียด]
049 ชฎาพร พุทธวิริยะ
บทบาทของนิตยสารไทยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของวัยรุ่นชาวพุทธ กรณีศึกษา นิตยสารประเภทวัยรุ่น(นิตยสารสุดสัปดาห์, Seventeen และ Her World) [รายละเอียด]
050 ตรึงใจ มูฮัมมัดสะมัน
หลักความเชื่อและพฤติกรรมของชาวมุสลิม กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านลำไทร (ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา) [รายละเอียด]
051 ธนพร อนุเคราะห์กุล
ศึกษาวิธีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ กรณีศึกษา โรงเรียนวัดราชบพิธและโรงชิโนรสวิทยาลัย [รายละเอียด]
052 พรรณพนัช ไตรรัตนนุกูล
บทบาทเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมวัยรุ่น กรณีศึกษา : เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เว็บไซต์วัยรุ่นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน [รายละเอียด]
053 วิไลลักษณ์ ชื่นธนวุฒิ
อิทธิพลของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่มีต่อวิถีชีวิตของคนไทยชาวพุทธในสังคมปัจจุบัน [รายละเอียด]
054 สุธิดา งามเลิศ
พุทธจริยธรรมกับเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ กรณีศึกษา : เซลล์ต้นกำเนิด [รายละเอียด]
055 สุรศักดิ์ ศิลาวรรณา
การท่องเที่ยวและการเผยแพร่พระพุทธศาสนา : บทบาทของวัดในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : วัดบวรนิเวศวิหารและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม [รายละเอียด]
056 อภิวัตร พัฒนสุขเกษม
โรคสมาธิสั้นและวิธีแก้ไขทางพระพุทธศาสนา [รายละเอียด]
057 อรอุมา เทพพิชัยยานนท์
การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนานิกาย เถรวาทและอนัมนิกาย [รายละเอียด]
058 บุษราคัม จำปา
จิตอาสากับการบริการช่วยเหลือคนพิการ กรณีศึกษา โครงการช่วยเหลือนักศึกษาพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล [รายละเอียด]
059 ดรัลรัตน์ ภมรบุตร
บทบาทของผู้นำศาสนาอิสลาม(โต๊ะอิหม่าม) ในการบริหารพัฒนาชุมชนมุสลิม กรณีศึกษามัสยิดในเขตมีนบุรี [รายละเอียด]
060 มญชุภา พุทธสุวรรณ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมทางจริยธรรมของนักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยมหิดลและหอพักนอกมหาวิทยาลัย [รายละเอียด]
061 ประภาภรณ์ อัชชะกิจ
พระพุทธศาสนาและการยุติการชะลอความตายในผู้ป่วยในมรณะวิถี