Thailand Web Stat
รายชื่อสารนิพนธ์ นักศึกษาปีการศึกษา 2548
กชพรรณ พรศิริชัย
ความสำคัญของวัดในพระพุทธศาสนา ด้านประวัติศาสตร์ศิลปกรรม และปฏิสัมพันธ์กับชุมชนกรณีศึกษาวัดบวรนิเวศวิหาร
กฤติยา หังสาจละ
ภัทรวดีเธียเตอร์ : สื่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในรูปแบบละคร
ชนิดา วงษาหล้า
การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด : ศึกษากรณีโครงการคอนโดสุนัข มูลนิธิสวนแก้ว
ชาลี แซ่โฮ่
ความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการฝึกสมาธิ และผลที่ได้รับจากการฝึกสมาธิศึกษาเฉพาะกรณี นักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ
ณธร ตันสมพงษ์
สัปเหร่อและรูปแบบการจัดการศพที่เปลี่ยนไปในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีสัปเหร่อในวัดหัวลำโพงและวัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
ณัฐธยาน์ กรวัฒนกฤตย์
ทัศนะคติของพุทธศาสนิกชนชาวไทยกับความเข้าใจเรื่องสังฆทาน
ทิพยาภา น้อยสกุล
การอบรมพัฒนาจริยธรรมเด็กและเยาวชน ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม กรณีศึกษาโรงพักวิถีพุทธ กรุงเทพมหานคร
ธัญญารัตน์ มีถาวร
อิทธิพลของสถานบริการดิสโก้เธคที่มีต่อพฤติ กรรมวัยรุ่นในลักษณะที่ขัดกับหลักศีล5 ศึกษากรณี วัยรุ่นที่เที่ยวสถานบริการดิสโก้เธคย่านตรอกข้าวสาร
นลินทร์ชล เลิศปริยพงศ์
ประสิทธิผลของการใช้สื่อในการอบรมธรรมศึกษา ศึกษากรณีโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
นันทินี พิริยะพงศ์
การประยุกต์คำสอนพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจภาคกสิกรรม
นาฏาชาติ์ รักษาพล
ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดสุราและบุหรี่ : กรณีศึกษา : พระอาจารย์วีรพันธ์ รักขิตสีโล ศูนย์พัฒนาคุณธรรม มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นิศากร โพธิ์ชัย
อิทธิพลของพระพุทธรูปต่อความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ในสังคมไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพระพุทธรูป ในวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
บงกช ลำจวน
การแพทย์แผนไทยและพุทธธรรม กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริสุทธิ์ สุวรรณเขต
การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและแรงจูงใจที่ทำให้ คนสนใจขอรับหนังสือพลังแห่งจิต
บุณฑริกา ดีวัน
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่มีต่อชาวพุทธไทยในปัจจุบัน
เบญจลักษณ์ สุขสมัย
วิเคราะห์การเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมศึกษากรณีโรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา
พรรณจารีต์ ขวัญบุรี
การศึกษาทัศนะคติและรูปแบบการทำบุญของพุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน
พระเจริญ พิริยพหลดล
การทรงผนวชของพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี และพระราชกรณียกิจสำคัญในพระพุทธศาสนารัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9
พระโชติ ศรีสุโน
ความศรัทธาในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาของชาวตะวันตกกรณีศึกษา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดเขาถ้ำ อ.เกาะพงัน จ.สุราษฏร์ธานี
พระบัญชา เกิดสมบูรณ์
พระหมอกับการบำบัดโรคด้วยสมุนไพรในสังคมไทย ศึกษากรณีวัดหนองกระดี่ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีและวัดอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
พระมงคล ลาวรรณา
ตำนานพื้นบ้าน ความเชื่อ พิธีกรรม ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาของชาวอีสานตอนบน
พระมหาชูชิต ชายทวีป
สภาพจริงและความคาดหวังของประชาชนนนทบุรี ต่อบทบาทของวัดธรรมยุติในการให้การศึกษา
พระมหาธวัช ประดับ
ความสัมฤทธิ์ผลของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ กรณีศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูป-ถัมภ์
พระมหานิ ภูมิพันธ์
แรงจูงใจในการตัดสินใจบรรพชาอุปสมบทและลาสิกขา กรณีศึกษาสามเณรนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและพระนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระมหาประดิษฐ์ อานประโคน
ความสำคัญของพิธีพุทธาภิเษกต่อสังคมไทย : ศึกษาทัศนะของพระเกจิอาจารย์
พระมหาพิสิฐพงศ์ กริสช่อ
เครือข่ายเว็บไซต์กับการเผยแผ่พุทธธรรมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
พระมหาศุภกร ศรเพชร
ประสิทธิผลของการนำพุทธธรรมไปใช้ในการฟื้นฟูจิตใจโครงการฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิ แบบยั่งยืนตามหลักพุทธวิธี
พระมหาอาคม ทาจันทร์
การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
พระมหาอำพร ดวงงาม
ปัญหาการดำเนินชีวิตของเยาวชนกับพระพุทธศาสนากรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พระมหาอำพรรณ อภิวโร,(คำหาญ)
นักธุรกิจกับหลักคำสอนเรื่องกรรม

พระลิขิต ไชยบุตร
พฤติกรรมการเข้าวัดของวัยรุ่นในเขตสังคมเมืองและสังคมชนบท กรณีศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
พระสุวิช ยะระพันธ์ (สุวิชาโน)
บทบาทของวัดประยุรวงศาวาสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่มวลชน
พฤฒิการ กุลวัฒนาพร
พระสงฆ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสังคมปัจจุบัน
พันธุ์พิศุทธิ์ คงแสงไชย
โครงการพระพุทธศาสนากับคนหูหนวก กรณีศึกษา :วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพิชา โปษยานนท์
ศาสตร์ความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์มงคลชาวจีน
รัฐวิทย์ สราวุธวินัย
ช้างในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย
สรินนา สังข์พยุง
ค่านิยมของข้าราชการไทยในยุคปฏิรูประบบราชการ กรณีศึกษา : ข้าราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สหวัฏ สุวรรณชีพ
Pendulum และธรรมชาติบำบัดตามแนววิถีพุทธ
อโนทัย ผมงาม
พระพุทธศาสนากับแนวพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกรณีโครงการบ้านเปลี่ยนวิถี ศูนย์พัฒนาคุณธรรม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อภิณห์พร อัครคูณทรัพย์
การศึกษาความสำคัญของวัด และปฏิสัมพันธ์ ระหว่างวัดกับชุมชน กรณีศึกษาวัดราชโอรสาราม
อภิรดี แก้วรัตนกูล
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดพุทธและโบสถ์คริสต์ในชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณีวัดซางตาครู้สและวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ