Thailand Web Stat
รายชื่อสารนิพนธ์ นักศึกษาปีการศึกษา 2547
กฤติยา ชัยเดช
วัยรุ่นกับความเชื่อเรื่องกฎแห่กรรม
กัลย์ธีรา สรรพสัมฤทธิ์
นักธุรกิจกับพุทธศาสนา
จิฎากาญจน์ อัครคูณทรัพย์
ความเชื่อเรื่องโชคลางกับการประกอบอาชีพค้าขายของชาวพุทธ
จินตนาภรณ์ หนูหวาน
ความศรัทธาของเยาวชนที่มีต่อพระสงฆ์ในพุทธศาสนา
ชาติ ภูตาโดน
การปรับตัวของพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน : ศึกษากรณีการตีความศีล 5 แนวใหม่ของกลุ่มเครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม (พสส.)
ตรึงจิต รุ่นมะลัง
ศึกษาความเชื่อเรื่องเบญจศีลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
ทัศนียา พุ่มไม้ดัด
พระเทพเจติยาจารย์(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)และการพัฒนาจิต
ธงไท ไชยหิรัญการ
บทบาทของชมรมพุทธศาสตร์ในมหาวิทยาลัย กับการปลูกฝังจริยธรรมแก่สมาชิก
นฤภร ระเหม
การปลูกฝังหลักพุทธธรรมในวิชาชีพพยาบาลกรณีศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
นันดา รัดษาคม
การเยียวยารักษาโดยวิธีการทางศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
นาฏาชาติ์ รักษาพล
ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชนผู้ติดสุราและบุหรี่ กรณีศึกษา : พระอาจารย์วีรพันธ์ รักขิตสีโล ศูนย์พัฒนาคุณธรรม มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นุภี พรมงคลสุข
ทัศนคติของพุทธศาสนิกชนกลุ่มวัยรุ่นที่มีต่อศาสนาอื่น
บริสุทธิ์ สุวรรณเขต
การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและแรงจูงใจที่ทำให้คนสนใจขอรับหนังสือพลังแห่งชีวิต
พรพิมล กล่อมเกลา
ประสิทธิผลของโครงการปฏิบัติธรรมของข้าราชการกระทรวงกลาโหม
พระจิตรกร ยังจิตร
วิเคราะห์บทบาทพระสังฆาธิการ ศึกษากรณี อำเภอกบินทร์บุรี
พระชลอ พูลขวัญ
ศาสนพิธีกงเต๊กกับชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบัน
พระมหาชาลี แซ่โฮ่
ความสนใจของนักเรียนที่มีต่อการฝึกสมาธิและผลที่ได้รับ จากการฝึกสมาธิ ศึกษาเฉพาะกรณีนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศ
พระมหาทองมา แสงอรุณ
ความเข้าใจของชาวพุทธต่อการถวายสังฆทาน
พระมหาธวัชชัย ทองมะโรง
ประเมินการสอนวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรใหม่ ของบัณฑิตอาสาศึกษากรณีโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา
พระมหาประดิษฐ์ อานประโคน
ความสำคัญของพิธีพุทธาภิเษกต่อสังคมไทย ศึกษาทัศนะของพระเกจิอาจารย์
พระมหาสุรศักดิ์ สุวรรณา
การศึกษาบทบาทพระวินยาธิการกับการลดปัญหาของคณะสงฆ์ กรณีศึกษาในเขตพญาไท และเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พระมหาอำพร ดวงงาม
ปัญหาการดำเนินชีวิตของเยาวชนกับพระพุทธศาสนากรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
พระมหาอำพรรณ อภิวโร
นักธุรกิจกับหลักคำสอนเรื่องกรรม
พระมาติณ มาธงฺกโร(ถีนิติ)
ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติสมาธิภาวนากับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
พระสุวิช ยะระพันธ์ (สุวิชาโน)
บทบาทของวัดประยุรวงศาวาสในการเผยแพรพระพุทธศาสนาสู่มวลชน
พันธุ์พิศุทธิ์ คงแสงไชย
โครงการพระพุทธศาสนากับคนหูหนวก กรณีศึกษา :วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
พิชชา สอนคำจันทร์
คุณสมบัติของพระสงฆ์ที่พึ่งปรารถนาในสังคมไทย
พิชญาภา เชี่ยวสาคร
ประเมินผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการศึกษาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมกรณีศึกษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี
มุทิตา เจิงกลิ่นจันทร์
การแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนา
แม่ชีษิรประภา เพ็ชรกิจ
การศึกษาผลของการปฏิบัติกรรมฐานต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชน : ศึกษากรณีวัดกลาง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
ยุพดี ศรีทิพโยวาท
ความเชื่อทางศาสนาของคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยกรณีศึกษา : ความศรัทธาที่มีต่อวัดมังกรกมลาวาส
รัฐวิทย์ สราวุธวินัย
ช้างในพระพุทธศาสนาและ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในประเทศไทย
รุ่งศิริ นุชสุวรรณ
ศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมการสวดภาณยักษ์และเทศน์มหาชาติที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณีวัดในเขตกรุงเทพมหานคร
ฤทัยรัตน์ ศิลธรรม
อิทธิพลความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อคนไทยในปัจจุบัน : ศึกษากรณีท่านท้าวมหาพรหมเอราวัณ
ศันสนีย์ อยู่เย็น
ประเมินการสอนวิชาพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาเปรียบเทียบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดบวรนิเวศและโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
สายฝน เรืองทิพากร
ทางเลือกใหม่ในการบำบัดรักษา ศึกษากรณีของการใช้การนวด
สิทธิกา ตุลาลักษ์
พุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ กรณีศึกษา:เปรียบเทียบทัศนะคติของพุทธศาสนิกชนผู้ซึ่งยื่นความจำนงแล้ว และผู้ซึ่งยังไม่ได้ยื่นความจำนงในการบริจาคอวัยวะ
เอกรัตน์ พรหมฉิม
ศึกษาวิเคราะห์ต้นเหตุความเครียด และวิธีเผชิญความเครียดของวัยรุ่นชาวพุทธกรณีศึกษา :นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล